administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA/LICITACIJE

Petrovo, 31.10.2018

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 97/16), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 4. i 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12) i člana 1. Odluke o prodaji nepokretnosti, broj 01-022-70/18 od 29.10.2018.godine, Načelnik opštine Petrovo raspisuje

J A V N I O G L A S
O prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije


1. Podaci o prodavcu: Opština Petrovo, ulica „Ozrenskih odreda“ broj 25. Petrovo;

2. Predmet prodaje: Prodaje se nepokretnost označena sa k.č. broj 1036/1 Sočkovac, ostalo neplodno zemljište, površine 5364m2 upisana u Posjedovni list broj 55/4 k.o. Sočkovac, što po starom premjeru odgovara dijelu parcele broj 477/1 „Oranica poligon“ oranica, površine 5377 m2 i dijelu parcele broj 475/1 „Sočkovac ostalo neplodno zemljište“, površine 9385 m2 upisane u z.k. uložak broj 351 k.o.Sočkovac;

3. Početna prodajna cijena: Početna prodajna cijena nepokretnosti iznosi 51.779,16 KM;

4. Način polaganja kaucije: Za učešće u postupku licitacije učesnici u postupku su dužni položiti na ime kaucije iznos od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti na poslovni račun Opštine Petrovo, broj 562-005-00000029-66, otvoren kod NLB Razvojne banke a.d.
Banja Luka. Učesnik licitacije koji nakon zaključenja licitacije odustane od kupovine nepokretnosti ili u ostavljenom roku ne isplati u cjelosti kupoprodajnu cijenu gubi pravo na povrat položene kaucije;

5. Način i uslovi plaćanja kupovne cijene: Učesnik licitacije koji se izabere kao najbolji ponuđač, obavezan je uplatiti ostatak duga od prodajne cijene najkasnije do 25.decembra 2018.godine. Troškove izrade notarske isprave snosi kupac;

6. Predaja nepokretnosti u posjed: Predaja nepokretnosti u posjed kupcu izvršiće se zapisnički nakon isplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene i zaključenja ugovora o prodaji;

7. Dan i mjesto održavanja licitacije: Licitacija će biti održana dana 19.11.2018godine u 09,00 časova u zgradi opštine Petrovo;

8. Vrijeme i način razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti: Svaki radni dan od 07,00 do 15,00 časova u prisustvu službenika Opštinske uprave
opštine Petrovo. Uvid u dokumentaciju se može vršiti svaki radni dan od 07,00 do 15,00 časova u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove opštine Petrovo;

9. Organ koji provodi postupak licitacije: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nepokretnosti;

10. Način provođenja postupka licitacije: Licitacija se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12);

11. Prijave za licitaciju dostavljaju se na adresu: Opština Petrovo, Komisija za provođenje javnog admetanja-licitacije, Ozrenskih odreda 25. 74317 Petrovo.


Broj 02-014-2-310/18
Dana,29.10.2018godine
NAČELNIK OPŠTINE Ozren Petković, dipl.inž.polj.


[ Nazad ]