administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

JAVNI OGLAS O PRODAJI METALNE KONSTRUKCIJE MOSTA

Petrovo, 13.12.2018

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 97/16) i člana 1. Odluke o prodaji metalne konstrukcije mosta, broj 01-022-90/18 od 23.11.2018.godine, Načelnik opštine Petrovo raspisuje

J A V N I O G L A S
O prodaji metalne konstrukcije mosta kao sekundarne sirovine


1. Podaci o prodavcu:
Opština Petrovo, ulica „Ozrenskih odreda“ broj 25. Petrovo
2. Predmet prodaje:
Metalna konstrukcija mosta kao sekundarna sirovina
3. Početna prodajna cijena:
Početna prodajna cijena metalne konstrukcije mosta iznosi 0,25KM/kg a uključuje sječenje, utovar, odvoz i vaganje željeza.
4. Prodaja metalne konstrukcije mosta vrši se putem usmenog javnog nadmetanja. Usmenim javnim nadmetanjem smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuje najmanje dva ponuđača. Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju javi samo jedan ponuđač, metalna konstrukcija mosta se može prodati i neposrednom pogodbom pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene.
5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da donesu važeću ličnu kartu, a pravna lica i preduzetnici odgovarajuću dokumentaciju o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetničke radnje. Lica koja se pojavljuju u ime i za račun drugih lica u obavezi su da donesu i ovlašćenja za učešće na javnom nadmetanju.
6. Način i uslovi plaćanja kupovne cijene: Učesnik licitacije koji se izabere kao najbolji ponuđač, obavezan je sredstva od metalne konstrukcije mosta uplatiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana održane licitacije ili prodaje putem neposredne pogodbe na poslovni račun opštine Petrovo, broj 562-005-00000029-66, otvoren kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka
7. Dan i mjesto održavanja licitacije:
Licitacija će biti održana dana 24.12.2018godine u 09,00 časova u zgradi opštine Petrovo „Ozrenskih odreda“ 25 74317 Petrovo.
8. Uz prethodnu najavu kontakt licu, konstrukcija mosta se može pogledati svakog radnog dana do dana održavanja javnog nadmetanja, u periodu od 09:00 časova do 14:00 časova. Kontakt telefon 053/262-705
9. Organ koji provodi postupak licitacije: Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju metalne konstrukcije mosta.Broj 02-014-2-364/18
Dana,12.12.2018godine
NAČELNIK OPŠTINE Ozren Petković, dipl.inž.polj.


[ Nazad ]