administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

JAVNI KONKURS

Petrovo, 21.3.2019

REPUBLIKA SRPSKA
NAČELNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE I
STAMBENMO KOMUNALNE POSLOVE
PETROVO

Broj: 05/1-36-1-44/19
Datum, 20.03.2019.godine

Na osnovu člana 142.stav 7. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13, 106/15 i 3/16) i člana 7. tačka 3. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave opštine Petrovo, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA FORMIRANjE LISTE PRAVNIH I LISTE FIZIČKIH LICA
KAO POJEDINAČNIH ČLANOVA KOMISIJE
ZA POSLOVE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA


I. Raspisuje javni konkurs za formiranje liste pravnih lica kojima se mogu povjeriti poslovi tehničkog pregleda objekata i liste fizičkih lica kao pojedinačnih članova komisije, kada komisiju formira Odjeljenje.

II. Zadatak komisije za tehnički pregled je da:
-provjerava potpunost tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta;
-vrši kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija, opreme, uređaja i postrojenja.

III. Na javni konkurs mogu se javiti fizička lica arhitektonske, građevinske, tehnološke, geodetske, saobraćajne, elektro i mašinske struke koja posjeduju licencu za izradu/ za reviziju tehničke dokumentacije, ili licencu za građenje te vrste objekata; kao i pravna lica sa licencom za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili za građenje.

IV. Potrebna dokumenta:
Uz prijavu u kojoj treba navesti tačnu adresu/sjedište, broj telefona, naziv poslovne banke i transakcionog računa, treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Za fizička lica
-ovjerena fotokopija lične karte,
-ovjerena fotokopija diplome,
-ovjerenu fotokopiju licence/rješenja o ovlašćenju za izradu/reviziju tehničke dokumentacije ili za izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda, izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

2. Za pravna lica
-ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji pravnog lica
-ovjerenu fotokopiju licence/rješenja o ovlašćenju za izradu/reviziju tehničke dokumentacije ili za izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda, izdato od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,

V. Na osnovu provedenog postupka javnog konkursa, biće formirana Lista stručnih pravnih i fizičkih lica za poslove tehničkog pregleda objekata na period od dvije godine u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju. Sa utvrđene Liste stručnih lica vršiće se imenovanje članova Komisije za tehnički pregled objekata za svaki objekat pojedinačno. Dostavljena dokumentacija uz prijavu ostaje u internoj evidenciji organa i ne vraća se podnosiocu.

VI. Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja (dnevnom listu, internet stranici opštine Petrovo i na oglasnoj tabli opštine Petrovo)

VII. Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„ZA JAVNI KONKURS ZA FORIMRANjE LISTE PRAVNIH LICA I
LISTE FIZIČKIH LICA KAO POJEDINAČNIH ČLANOVA KOMISIJE
ZA POSLOVE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA“
-ne otvaraj-
putem pošte na adresu:
Opština Petrovo, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,
Ulica Ozrenskih odreda br.25, 74317 Petrovo
ili neposredno u šalter-salu opštine Petrovo.

NAČELNIK ODJELjENjA Mira Katanić, dipl.pravnik

Dostaviti:
1.Dnevnom listu
2.Oglasna tabla opštine Petrovo
3.Internet stranica opštine Petrovo
4.Odjeljenje za prostorno uređ. i st.kom.poslove
5.Odjeljenje za privredu i finansije
6.Arhiva


[ Nazad ]