administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata po principu „marka na marku“

Petrovo, 23.4.2019

Na osnovu člana 74. Statuta opštine Petrovo („Službeni glasnik opštine Petrovo“, broj 8/17) i člana 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu budžetskih sredstava po principu „marka na marku“ („Službeni glasnik opštine Petrovo“, broj 4/18), Načelnik opštine Petrovo raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata po principu „marka na marku“


I
Raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje projekata asfaltiranja javnih puteva na području opštine Petrovo po principu „marka na marku“(50% učešće opštine- 50% učešće podnosioca)

II
Pravo na sufinansiranje projekata imaju građani i pravna lica na području opštine Petrovo a projekti se odnose na asfaltiranje javnih puteva ili presvlačenje postojećih asfaltnih površina.

III
Podnosioci uz prijavu dostavljaju:

- projektno-tehničku dokumentaciju (projekat asfaltiranja puta, odnosno predmjer i predračun radova urađen od ovlaštenog lica ukoliko se radi o radovima presvlačenja postojećih asfaltnih površina),
- kopiju katastarskog plana puta i
- potpisanu izjavu da će do pokretanja postupka za izbor izvođača radova obezbijediti pripadajući dio sredstava za realizaciju projekta.

IV

Postupak po Javnom pozivu provodi Komisija koju imenuje načelnik opštine. Komisija provodi postupak u roku od pet dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Na osnovu zapisnika Komisije načelnik opštine predlaže Skupštini opštine Odluku o dodjeli sredstava na ime sufinansiranja asfaltiranja puteva po principu „marka na marku“.


V
Prijave sa potrebnom dokumantacijom se dostavljaju najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 10.05.2019.godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Šalter sali opštine ili na adresu OPŠTINA PETROVO, „Ozrenskih odreda“ 25, 74317 Petrovo, sa naznakom „Ne otvarati za Javni poziv za kandidovanje projekata po principu „Marka na marku“.
Nepotpuna i neblagovremena prijava se neće uzimati u razmatranje.
Za sve dodatne informacije u vezi javnog poziva može te se obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, kancelarija broj 63 ili na telefon broj 053/262-705.

Broj: 02-014-2-98/19
Dana, 22.04.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE Ozren Petković, dipl.inž.polj.


[ Nazad ]