administracijaNačelnik Skupština Servis građanaPoslovni imenikGradski prevozGALERIJA SLIKAKontakt

Javni oglasi i obavještenja

K O N K U R S za rješavanje stambenih potreba dodjelom stanova u zakup

Petrovo, 23.5.2019

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 1. Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stana u zakup, broj 02-014-1-181/19 od 21.05.2019.godine, Načelnik opštine raspisuje

K O N K U R S
za rješavanje stambenih potreba dodjelom stanova u zakup

1. Raspisuje se konkurs za rješavanje stambenih potreba dodjelom stanova u zakup na kojima pravo raspologanja ima opština Petrovo i to:
a) Jednosoban stan u MZ Sočkovac, zaseok Ciglana Centar, broj stana 18 Đ, površine 37,21m2 koji se nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na k.č. broj 1391/10, upisana u List nepokretnosti, broj 4/1 k.o. Sočkovac i
b) Dvosoban stan u MZ Petrovo u ulici „Kolona 15. maj“, broj stana 17/1, prizemno lijevo, površine 50,40m2 koji se nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na k.č. broj 3824/1, upisanoj u PL broj 79/18 k.o.Petrovo.

2.Lista prioriteta za dodjelu stanova u zakup utvrđuje se na osnovu sledećih kriterija:
1. status lica koje je bilo korisnik stana u državnoj svojini u sastavu ratom uništene zgrade,
2. stambena situacija,
3. status člana porodice poginulog borca,
4. status ratnog vojnog invalida,
5. dužina vojnog angažovanja u ratu,
6. status civilne žrtve rata,
7. invalid rada,
8. status izbjeglice i raseljenog lica koje je stan koristilo kao alternativni smještaj,
9. status lica iz socijalne kategorije,
10. status izbjeglice i raseljenog lica koje je imalo prebivalište na teritoriji opštine Petrovo na dan 30. april 1991. godine, čija imovina je uništena ratnim dejstvima, a koje se prijavilo za dobrovoljni povratak i nema drugi smještaj na raspolaganju,
11. broj članova porodičnog domaćinstva i
12. zdravstveno stanje članova porodičnog domaćinstva.


3. Uz prijavu na konkurs prilaže se sledeća dokumentacija:
- uvjerenje/potvrda da je lice koristilo stan u državnoj svojini u sastavu ratom uništene zgrade,
- dokaz o podstanarskom odnosu ili ovjerena izjava vlasnika stambenog objekta gdje podnosilac prijave ima prebivalište ili akt o dodjeli stana na korišćenje (za alternativni i nužni smještaj) ili drugi dokazi o načinu korišćenja stambenog prostora,
- rješenje o utvrđenom statusu za podnosioca zahtjeva i članove domaćinstva,
- uvjerenje o posjedovnom stanju za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga,
- uvjerenje o prebivalištu za sve članove porodičnog domaćinstva,
- kućna lista,
-uvjerenje ljekarske komisije o dokazivanju oboljenja (karcinoma, leukemije, hemodijaliza, paralize, distrofije, teške duševne bolesti) podnosioca zahtjeva ili članova domaćinstva,
- kopija lične karte za podnosioca zahtjeva.
Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz o stambenoj situaciji, neće biti rangiran a ako ne dostavi dokaz o nekoj drugoj činjenici iz tačke 2. konkursa neće biti bodovan po tom osnovu.
Sva dokumenta se predaju u orginalu ili ovjerene kopije.

4.Pravo na rješavanje stambenih potreba nema lice koje:
- ima odgovarajući stan u državnoj svojini ili stan pod zakupom u državnoj svojini, vlastiti stan ili stambeni objekat uslovan za stanovanje,
- ako je imao stan u državnoj svojini, pa je ostao bez stana svojom krivicom ili svojom voljom i
- ako je imao u svojini porodičnu kuću ili stan koji se smatraju odgovarajućim, ili je takav stan ili kuću imao njegov bračni drug pa su ih prodali ili na drugi način svojom voljom otuđili.

5.Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Petrovo a isti će biti objavljen i na internet stranici opštine Petrovo.
Prijave se podnose u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Petrovo ili putem pošte na adresu Opština Petrovo, Ozrenskih odreda broj 25, sa naznakom Stambenoj komisiji.

Broj: 02-014-1-114/19
Dana, 23.05.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE Ozren Petković, dipl.inž.polj.


[ Nazad ]