АдминистрацијаНачелник Скупштина Сервис грађанаПословни именикГрадски превозГАЛЕРИЈA СЛИКАКонтакт

Јавни огласи и обавјештења

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ - ЗАКЉУЧАК - ЈАВНА РАСПРАВА

Петрово, 28.11.2017

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 31. под ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања Нацрта буџета општине Петрово за 2018. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 27.11.2017. године, донијела је:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт буџета општине Петрово за 2018. годину, број: 02-014-1-383/17 од 01.11.2017. године сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 15/16), да је добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.

Члан 2.
Нацрт буџета општине Петрово за 2018. годину упућује се у јавну расправу, која ће трајати 4 дана од дана објављивања Нацрта буџета општине Петрово за 2018. годину на интернет страници општине Петрово и огласној табли општине.

Члан 3.
Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске кориснике и институције дана 01.12.2017. године са почетком у 17,00 часова у сали скупштине општине у Петрову.

Члан 4.
Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт буџета општине Петрово за 2018. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5.
Јавну расправу ће организовати и провести Начелник општине Петрово.

Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.


[ Назад ]

преузимање