АдминистрацијаНачелник Скупштина Сервис грађанаПословни именикГрадски превозГАЛЕРИЈA СЛИКАКонтакт

Јавни огласи и обавјештења

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА/ЛИЦИТАЦИЈЕ

Петрово, 31.10.2018


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-70/18 од 29.10.2018.године, Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
О продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације


1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово;

2. Предмет продаје: Продаје се непокретност означена са к.ч. број 1036/1 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 5364m2 уписана у Посједовни лист број 55/4 к.о. Сочковац, што по старом премјеру одговара дијелу парцеле број 477/1 „Ораница полигон“ ораница, површине 5377 m2 и дијелу парцеле број 475/1 „Сочковац остало неплодно земљиште“, површине 9385 m2 уписане у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац;

3. Почетна продајна цијена: Почетна продајна цијена непокретности износи 51.779,16 КМ;

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун Општине Петрово, број
62-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д.
Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену
губи право на поврат положене кауције;

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене најкасније до 25.децембра 2018.године. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац;

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички након исплате цјелокупног износа продајне цијене и закључења уговора о продаји;

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 19.11.2018године у 09,00 часова у згради
општине Петрово;

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово. Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово;

9. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности;

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12);

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда 25. 74317 Петрово.

Дана,29.10.2018године
Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

Број 02-014-2-310/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ


[ Назад ]