АдминистрацијаНачелник Скупштина Сервис грађанаПословни именикГрадски превозГАЛЕРИЈA СЛИКАКонтакт

Јавни огласи и обавјештења

JАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА

Петрово, 13.12.2018

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16) и чланa 1. Одлуке о продаји металне конструкције моста, број 01-022-90/18 од 23.11.2018.године, Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
О продаји металне конструкције моста као секундарне сировине


1. Подаци о продавцу:
Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово
2. Предмет продаје:
Метална конструкција моста као секундарна сировина
3. Почетна продајна цијена:
Почетна продајна цијена металне конструкције моста износи 0,25КМ/кг а укључује сјечење, утовар, одвоз и вагање жељеза.
4. Продаја металне конструкције моста врши се путем усменог јавног надметања. Усменим јавним надметањем сматра се усмено јавно надметање на коме учествује најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају јави само један понуђач, метална конструкција моста се може продати и непосредном погодбом под условом да цијена не може бити нижа од почетне продајне цијене.
5. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.
6. Начин и услови плаћања куповне цијене:
Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је средства од металне конструкције моста уплатити у року од 15 (петнаест) дана од дана одржане лицитације или продаје путем непосредне погодбе на пословни рачун општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука
7. Дан и мјесто одржавања лицитације:
Лицитација ће бити одржана дана 24.12.2018године у 09,00 часова у згради општине Петрово „Озренских одреда“ 25 74317 Петрово.
8. Уз претходну најаву контакт лицу, конструкција моста се може погледати сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова. Контакт телефон 053/262-705
9. Орган који проводи поступак лицитације:
Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају металне конструкције моста.Број 02-014-2-364/18
Дана,12.12.2018године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.


[ Назад ]