Одјељење за општу управу

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зоран Стјепановић, дипл.ецц
Бр. канцеларије: 48
Телефон:053/262-700, 262-704
Е-mail:
opstauprava.opstinapetrovo@gmail.com
zoran.stjepanovic@petrovo.ba

Послови одјељења

Одјељење за општу управу обавља сљедеће послове:

– стручне, управне, административне и техничке послове, који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице,

– послове грађанских стања,

– вођење матичних књига: рођених, вјенчаних, умрлих, држављана,

– персоналне послове,

– послове управљања људским ресурсима,

– послове цивилне заштите,

– административно-техничке послове за органе мјесних заједница,

– организује рад Центра за услуге грађанима, архиву, отпрему и доставу поште, овјеру потписа, преписа и рукописа,

– издаје радне књижице и води евиденцију истих,

– пружање правне помоћи,

– приступ информацијама, послове инфо пулта,

– послове у области борачко инвалидске заштите,

– припрему нацрта одлука и других аката из своје надлежности,

– послове доставе поште,

– послове одржавања и обезбјеђења објекта,

– одржавање чистоће у радним просторијама,

– послове возача службених аутомобила,

– послове куварице,

– дактилографске послове,

– као и друге послове који нису у надлежности других одјељења.

У оквиру Одјељења за општу управу, образују се мјесне канцеларије и то:

1. Мјесна канцеларија Петрово са сједиштем у Петрову која обухвата насељена мјеста општине Петрово