Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Небојша Трифковић, дипл.инж.пољопривреде

Бр.канцеларије: 63

Телефон: 053/262-705

E-mail: nebojsa.trifkovic@petrovo.ba

Послови одјељења


Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове обавља следеће послове:

– праћење и примјена прописа из области просторног планирања и грађења,

– изградња и одржавање инфраструктурних објеката,

– праћење и примјена прописа из области стамбено-комуналних дјелатности,

– припрема просторно планске документације,

– издавање локацијских услова и доношење рјешења-одобрењу за грађење, одобрења за употребу објекта и одобрења за легализацију,

– вођење евиденције о имовини општине.

Просторно планска документација
Усвојено:
Просторни план општине Петрово
Регулациони план Пословна зона ПетровоР
егулациони план Пословна зона Сочковац
Регулациони план Пословна зона Карановац
Регулациони план Туристичка зона Калуђерица