Грађевинске дозволе које се издају на локалном нивоу

ПРОЦЕДУРЕ
Издавање локацијских услова (АСБЛ-УС-03/03)
Надлежни орган Одјељење за просторно уређење

Како и гдје
Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање локацијских услова (код документа АСБЛ-ОБ-03/03). Образац можете преузети у главној згради Административне службе, (адреса: Трг српских владара 1) испред пријемне канцеларије (претинац број 30), или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији, на шалтерима 1 или 2.
Потребан образац – Захтјев за издавање локацијских услова (АСБЛ-ОБ-03/03)
Неопходни документи
1. Копију катастарског плана са идентификацијом (не старији од 6 мјесеци), односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте;
2. Опис објекта (хоризонтални, вертикални габарит, намјена објекта или идејно рјешење );
3. Опис предвиђене технологије рада, ако је ријеч о производном објекту;
4. Сагласности на локацију објекта, прописане посебним законима;
5. Податке о власницима сусједних објеката и земљишта (ЗК уложак или посједовни лист), ако се ради о подручју за које није донесен спроведбени документ просторног уређења;
6. Доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте из члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 55/10);
Додатне информације
• Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији;
• Инвеститор није у обавези у захтјеву прилагати сагласности на локацију (тачка 4) ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења (зонинг план, регулациони план, урбанистички пројекат, план парцелације).
• Прије подношења захтјева за издавање локацијских услова инвеститор може извршити увид у документ просторног уређења у Центру за дозволе (канцеларија број 19).
Таксе и накнаде
• Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев;
• Градска административна такса у износу од 70,00 КМ за рјешавање захтјева за издавање локацијских услова.
Рок за рјешавање предмета – 30 дана од дана комплетног захтјева
Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 55/10)
• Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст – тарифни број 1 и 15 (Службени гласник Града Бањалука: 20/09 – пречишћени текст и 30/10).
Издавање одобрења за грађење (АСБЛ-УС-03/02)
Надлежни орган – Одјељење за просторно уређење
Како и гдје
Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање одобрења за грађење (код документа АСБЛ-ОБ-03/02). Образац можете преузети у главној згради Административне службе, (адреса: Трг српских владара 1) испред пријемне канцеларије (претинац број 29), или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији, на шалтерима 1 или 2.
Потребан образац – Захтјев за издавање одобрења за грађење (АСБЛ-ОБ-03/02)
Неопходни документи
1. Локацијски услови, број _________________ од _______________________
2. Доказ о власништву (ЗК уложак не старији од 6 мјесеци) или праву грађења и посједовни лист (не старији од 6 мјесеци );
3. Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од 6 мјесеци );
4. Главни пројекат у три (3) примјерка;
5. Извјештај о обављеној ревизији техничке документације према члану 73. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 55/10);
6. Извјештај и потврду о извршеној нострификацији у случајевима из чл. 65. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 55/10);
7. Еколошка дозвола, ако је потребна;
8. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте;
9. Доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза;
10. Други докази одређени посебним законима, а који су наведени у локацијским условима.
Додатне информације – Документи се прилажу У ОРИГИНАЛУ.
Таксе и накнаде – Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса на рјешење у износу од:
• за изградњу индивидуалног стамбеног и помоћног објекта 50,00 КМ
• за изградњу осталих грађевинских објеката 100,00 КМ
• за реконструкцију, доградњу, надоградњу и промјену намјене 70,00 КМ.
Рок за рјешавање предмета – 30 дана од дана комплетног захтјева.
Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС, број 55/10)
• Одлука о градским административним таксама – тарифни број 1. и 16. – пречишћени текст (Службени гласник Града Бањалука, број 20/09).
Издавање одобрења за употребу (АСБЛ-УС-03/01)
Надлежни орган – Одјељење за просторно уређење
Како и гдје
Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање одобрења за употребу (код документа АСБЛ-ОБ-03/01). Образац можете преузети у главној згради Административне службе, (адреса: Трг српских владара 1) испред пријемне канцеларије (претинац број 28), или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији, на шалтерима 1 или 2.
Потребан образац – Захтјев за издавање одобрења за употребу (АСБЛ-ОБ-03/01)
Неопходни документи
1. Рјешење о одобрењу за грађење;
2. Техничку документацију на основу које је издато одобрење за грађење (обезбједити на терену);
3. Копију катастарског плана са снимљеним положајем објекта (ажуран геодетски снимак);
4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација;
5. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта;
6. Извјештај надзора над грађењем.
Додатне информације – За рад комисије на терену обезбиједити:
• Пројекат изведеног стања;
• Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме;
• Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтјева;
• Грађевински дневник;
• Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења;
• Књигу инспекција;
• Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта.
Таксе и накнаде
• Градска административна такса од 2,00 КМ на захтјев и
• Градска административна такса од 30,00 КМ на рјешење.
Рок за рјешавање предмета
Технички преглед најкасније у року од 8 дана од дана комплетног захтјева, сачињавање записника најкасније у року од 8 дана од дана техничког прегледа, што подразумијева и достављање надлежном органу. Надлежни орган је дужан да у року од 8 дана од дана пријема записника изда одобрење за употребу.
Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, број 55/10)
• Одлука о градским административним таксама (Пречишћени текст -Службени гласник Града Бањалука, број 20/09 – тарифни број 1 и 17)
• Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и издавања одобрења за употребу и осматрању тла у току грађења и употребе (Службени гласник Републике Српске, број 30/11)