Грађевинске дозволе које се издају на локалном нивоу

ПРОЦЕДУРЕ


Издавање локацијских услова

Надлежни орган Одјељење за просторно уређење


Потребно је испунити и предати образац Захтјева за издавање локацијских услова.  Образац можете преузети у згради Општинске управе Петрово, канцеларија број 64, или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији.

 • Неопходни документи

1. Копија катастарског плана са идентификацијом (не старији од 6 мјесеци), односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте;

2. Урбанистичко техничке услове и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа просторног уређења;

3.Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи или промјени намјене постојећег објекта;


4. Опис објекта (хоризонтални, вертикални габарит, намјена објекта или идејно рјешење );

5. Опис предвиђене технологије рада, ако је ријеч о производном објекту;


6. Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом;


7. Сагласности на локацију објекта, предвиђених урбанистичко-техничким  условима на основу посебних закона, зависно од врсте и намјене објекта уколико се објекат гради на земљишту које није обухваћено просторно планском документацијом;

8. Идејни пројекат и доказ  о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте за које се, у скалду са Законом о уређењу простора и грађењу  („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), не даје грађевинске дозвола

 • Додатне информације

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији;
Прије подношења захтјева за издавање локацијских услова, инвеститор може извршити увид у документ просторног уређења у Општинској управи Пертово, канцеларија број 64.

 • Таксе и накнаде

Општинска административна такса на захтјев износи 2,00 КМ , а за документ локацијски услови се наплаћује такса у складу са тарифним бројем 13. Одлуке о општинским административним таксама („Сл.гл. општине Петрово“,  број 9/18)

1. Стамбени објекти 20,00
2. Индивидуалне стамбено-пословне објекте 80,00
3. Стамбене, стамбено пословне објекте колективног становања 100,00
4. Пословне и привредне објекте до 200m 100,00
5. Пословне и привредне објекте од 200m-500 m2 150,00
6. Пословне и привредне објекте преко 500 m2 200,00
7.  Викенд објекте 50,00
8.  Помоћне објекте (гараже, шупе, оставе и сл.) 30,00
9. Привремене пословне објекте-киоске 50,00
10. Љетне баште, тенде, рекламни панои 40,00
11. За објекте инфраструктуре до 1км
-за сваки следећи  километар плаћа се
50,00
10,00
12. За све остале објекте који нису наведени 30,00
 • Рок за рјешавање предмета –

15 дана од дана пријема комплетногзахтјева

 • Правни основ

-Закон о уређењу простора и грађењу  („Сл.гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)

-Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/13)

-Правилник o општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe”, брoj 115/13)

Издавање одобрења за грађење
Надлежни орган – Одјељење за просторно уређење


Потребно је испунити и предати образац Захтјева за издавање одобрења за грађење. Образац можете преузети у згради Општинске управе Петрово, канцеларија 64 или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији

 • Неопходни документи

1. Локацијски услови, број _________________ од _______________________


2. Доказ о власништву (ЗК уложак не старији од 6 мјесеци) или праву грађења и посједовни лист (не старији од 6 мјесеци );


3. Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од 6 мјесеци );


4. Главни пројекат у три (3) примјерка;


5. Извјештај о обављеној ревизији техничке документације према члану 113. Закон о уређењу простора и грађењу  („Сл.гл. Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)


6. Извјештај и потврду о извршеној нострификацији у случајевима ако је главни пројекат израђен по прописима других земаља

7. Еколошка дозвола, ако је потребна;


8. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте;


9. Доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза;


10. Други докази одређени посебним законима, а који су наведени у локацијским условима.

 • Таксе и накнаде

Општинска административна такса на захтјев  износи 2,00 КМ, а административна такса на рјешење, према Одлуци о општинским админситартивним таксама („Сл.гл. општине Петрово“ број 9/18) плaћа се према предрачунској вриједности објекта и то:

1. До 50.000,00КМ ………………………………………………………………………………………..  20,00 KM

2. Од 50.001,00КМ до 100.000,00 КМ …………………………………………………………………… 30,00 KM

3. Преко 100.000,00КМ- према предрачунској вриједности објекта……………………………….  0,05%

НАПОМЕНА:

– Приликом издавања одобрења за грађење објеката чија предрачунска вриједност прелази 100.000,00 КМ, максимална висина таксе је …………………………………………………………………………………………………….     1.000,00 KM

4.За издавање рјешења о легалности објекта ……………………………………………………….   20,00 KM

 • Рок за рјешавање предмета

15 дана од дана пријема комплетногзахтјева

 • Правни основ формалности

-Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)

-Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13)

-Закон о енергетској ефикасности („Сл. гласник Републике Српске“, број  59/13)

-Закон о геолошким истраживањима („Сл. гласник Републике Српске“, број 110/13​​,  91/17 и 107/19)

Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Сл.гл.  Републике Српске“, број 62/18)

-Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 94/19)

Издавање одобрења за употребу објекта

Надлежни орган – Одјељење за просторно уређење


Потребно је испунити и предати образац Захтјева за издавање одобрења за употребу. Образац можете преузети у згради Оопштинске управе Петрово, канцеларија број 64 или преузети овдје исти документ у електронској форми (download-овати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији,.

 • Неопходни документи

1. Грађевинска дозволс са пројектом изведеног стања;


2. Техничка документацију на основу које је издато одобрење за грађење (обезбједити на терену);


3. Копију катастарског плана са снимљеним положајем објекта (ажуран геодетски снимак објекта);


4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација;


5. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта;


6. Извјештај надзорног органа над грађењем.

7. Сагласност на изведено стање, када је предвиђено посебним прописа

 • Додатне информације

 За рад комисије на терену обезбиједити:
-Пројекат изведеног стања;
-Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме;
-Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтјева;
-Грађевински дневник;
-Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења;
-Књигу инспекција;
-Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта.

 • Таксе и накнаде
– индивидуални стамбени објекти 50,00
– индивидуални стамбено-пословни објекти 80,00
– индивидуални стамбени и стамбено пословни објекти површине преко 400m2 и стамбено-пословни објекти са два и вишe станова 100,00
-пословни објекти -трговачке радње, угоститељске, СЗР и др.Објекти површине  до 50m2 30,00
-објекти површине од 50 до 100m2 50,00
-објекти површине од 100m2 до 300m2 100,00
-објекти површине преко 300m2 150,00
– производни погони 100,00
-бензинске пумпе 100,00
-инсталације и објекти мобилне телефоније и РТВ 100,00
-фарме 100,00
-помоћни објекти 30,00
-за све остале објекте који нису наведени 30,00

Општинска  административна такса на захтјев износи  2,00 КМ, а такса на рјешење се плаћа у складу са Одлуком о општинским администаративним таксама („Сл. гл. Општине Петрово“ број  9/18)

 • Рок за рјешавање предмета

Технички преглед се мора обавити најкасније у року од 15 дана од дана подношења комплетног захтјева за издавање употребне дозволе. Комисија сачињава записник у року од 8 дана од дана техничког прегледа, што подразумијева и достављање надлежном органу. Надлежни орган је дужан да у року од 8 дана од дана пријема записника изда одобрење за употребу.

Правни основ

-Закон о уређењу простора и грађењу  („Сл.гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)
-Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и осматрања тла и објеката у току њихове употребе (“Службени гласник Републике Српске”, број 100/13)

Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Сл.гл.  Републике Српске“, број 62/18)

-Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 94/19)

-Одлука о општинским администартивним таксама („Сл. гл. Општине Петрово“ број 9/18)