Дозволе које се издају на републичком нивоу

Издавање локацијских услова из надлежности Министарства (сходно члану 50. Закона о уређењу простора и грађењу)
Надлежни орган – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Како и гдје
Потребно је предати захтјев за издавање локацијских услова са доказима (неопходни документи) из члана 51. Закона, путем поште или на протокол Министарства.

Неопходни документи
1. Копија катастарског плана са идентификацијом (не старија од 6 мјесеци), односно ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте;
2. Опис објекта (хоризонтални габарити, вертикални габарити, намјена објекта или идејно рјешење);
3. Опис предвиђене технологије рада, ако је ријеч о производном објекту;
4. Сагласности на локацију објекта, прописане посебним законима;
5. Доказ о власништву или праву коришћења над земљиштем за објекте из члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 55/10).

Додатне информације
• Документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији;
• Инвеститор није у обавези уз захтјев прилагати сагласности на локацију (тачка 4) ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења ( зонинг план, регулациони план, урбанистички пројекат, план парцелације)
• Прије подношења захтјева за издавање локацијских услова инвеститор може извршити увид у документ просторног уређења у одјељењу за уређење простора јединице локалне самоуправе на чијој територији се захтијева грађење.

Таксе и накнаде
• Републичка административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев;
• Републичка административна такса за израду локацијских услова у износу 20,00 КМ,
Рок за рјешавање предмета – 30 дана од дана пријема комплетног захтјева
Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10)
• Закон о административним таксама, тарифни број 1. и 51. („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11)

Издавање одобрења за грађење из надлежности Министарства
Надлежни орган – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Како и гдје
Потребно је предати захтјев за издавање одобрења за грађење са доказима (неопходни документи) из члана 81. Закона, путем поште или на протокол Министарства.
Неопходни документи
1. Локацијски услови;
2. Доказ о власништву (ЗК уложак не старији од 6 мјесеци) или праву грађења и посједовни лист (не старији од 6 мјесеци );
3. Главни пројекат у три (3) примјерка;
4. Извјештај и потврду о обављеној ревизији техничке документације према члану 73. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 55/10);
5. Извјештај и потврду о извршеној нострификацији у случајевима из чл. 65. Закона о уређењу простора и грађењу («СлужбенигласникРепубликеСрпске», број 55/10);
6. Еколошка дозвола, ако је потребна;
7. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте;
8. Доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза;
9. Доказ о уплати републичке административне таксе;
10. Доказ о уплати доприноса од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова за премјер и успоставу катастра некретнина;
11. Други докази одређени посебним законима, а који су наведени у локацијским условима.

Додатне информације
Главни пројекат, извјештај и потврда о извршеној ревизији или нострификацији техничке документације се прилажу у три примјерка у оригиналу, док се остали докази прилажу у оригиналу или овјереној копији.
Таксе и накнаде
Републичка административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев;
Републичка административна такса на рјешење према предрачунској вриједности објекта:
• до 50.000 КМ – 200 КМ;
• од 50.000 до 100.000 КМ – 300 КМ;
• преко 100.000 КМ – 0.5% на предрачунску вриједност објекта, али не више од 10.000 КМ.
Рок за рјешавање предмета – 30 дана од дана комплетирања захтјева.

Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник РС, број 55/10)
• Закон о административним таксама, тарифни број 1. и 52. („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11)Издавање одобрења за употребу из надлежности Министарства
Надлежни орган – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Како и гдје
Потребно је предати захтјев за издавање одобрења за употребу са доказима (неопходни документи) из члана 95. Закона, путем поште или на протокол Министарства.

Неопходни документи
1. Коначно рјешење о одобрењу за грађење са главним пројектом на основу којег је издато одобрење;
2. Kопија катастарског плана са снимљеним положајем објекта (ажуран геодетски снимак);
3. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација;
4. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта и
5. Извјештај надзора над грађењем.

Додатне информације – За рад комисије на терену обезбиједити:
1. Пројекат изведеног стања;
2. Доказе о квалитету изведених радова, грађевинских производа и опреме;
3. Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтијева;
4. Грађевински дневник;
5. Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења;
6. Књигу инспекција;
7. Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта.


Таксе и накнаде
• Републичка административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и,
• Републичка административна такса на рјешење 100 КМ.


Рок за рјешавање предмета
• Технички преглед се обавља у року од 8 дана од дана пријема комплетног захтјева,.
• Записник о извршеном техничком прегледу се сачињава у року од 8 дана од дана техничкогпрегледа, што подразумијева и достављање надлежном органу.
• Надлежни орган је дужан да у року од 8 дана од дана пријема записника, односно 8 дана по истеку пробног рада, изда одобрење за употребу.
Правни основ формалности
• Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10)
• Закон о административним таксама, тарифни број 1. и 52. („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11)