Страни радници – боравишна дозвола

Страно лице које ради у Републици Српској дужно је поред радне, посједовати и боравишну дозволу. Издавање боравишних дозвола има законско упориште у Закону о кретању и боравку странаца и азилу («Службени гласник БиХ», број 36/08).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДОБРЕЊЕ – ПРОДУЖЕЊЕ
ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У БИХ СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА
ОСНОВ : РАД ПО ОСНОВУ ИЗДАТЕ РАДНЕ ДОЗВОЛЕ
(ЗА СТРАНЕ УЛАГАЧЕ КОЈИ НАМЈЕРАВАЈУ У БИХ
БОРАВИТИ ДУЖЕ ОД 3 (ТРИ) МЈЕСЕЦА)
1. захтјев за одобрење – продужење привременог боравка у БиХ (преузети у Теренском центру
Бања Лука)
2. 100 КМ административне таксе за одобрење – продужење привременог боравка (пошта у
згради ЦЈБ
Бања Лука),
3. фотографија новијег датума, формата 35×45 мм ( три фотографије за први привремени
боравак), а двије фотографије за продужење привременог боравка (са бијелом бојом)
4. овјерена фотокопија пасоша чији је рок важења најмање три мјесеца дужи од периода за
који се тражи одобрење привременог боравка,(генералије, утиснут излазни штамбиљ са
граничног прелаза државе из које странац улази у БиХ и штамбиљ уласка у БиХ новијег
датума од датума издавања радне дозволе, виза за дугорочни боравак – виза «Д») x2,
5. фотокопија картона пријаве боравка странца (само када се захтјев предаје први пут) ,
6. фотокопија посљедњег рјешења о одобреном привременом боравку – (само када се предаје
захтјев за продужење привременог боравка) ,
7. доказ о обезбјеђеном смјештају (доказ о посједовању некретнине (куће или стана), или уговор
о закупу куће или стана, или други еквивалент) (овјерен код надлежног органа управе) и
фотокопија личне карте станодавца.
8. радна дозвола издата страном улагачу од надлежне филијале Завода за запошљавање РС
(оригинал или овјерена фотокопија),
9. љекарско увјерење из којег је видљиво да странац не болује од болести која представља
пријетњу јавном здрављу у БиХ, (оригинал или овјерена фотокопија) – овлаштене здравствене
установе за обављање љекарског прегледа на подручју општине Бања Лука су: Завод за
Медицину рада и спорта, Медицинска електроника, Дом здравља, Еуромедик, Деамедика,
Интермедик, а на регији надлежан је само Дом здравља.
10. потврда – увјерење да се против странца не води кривични поступак и потврда – увјерење да
странац није кажњаван за кривично дјело коју издаје надлежни орган државе, гдје странац
има уобичајено мјесто боравка, (оригинал или овјерена фотокопија) ,
11. рјешење Министарства спољне трговине и економских односа БиХ о регистрацији страних
улагања
(оригинал или овјерена фотокопија) – само за страна улагања чија је регистрација
извршена до
22.06.2010. године
12. рјешење о упису правног лица у судски регистар (оригинал или овјерена фотокопија),
13. доказ о солвентности правног лица, издат од надлежне банке (оригинал или овјерена
фотокопија),
14. увјерење Пореске управе РС о измиреним пореским обавезама и доприносима од стране
правног лица и увјерење одређеном јединственом идентификационом броју пореског
обвезника (ЈИБ)
15. увјерење Управе за индиректно опорезивање о измиреним обавезама по основу индиректних
пореза, које није старије од 30 дана.
Уколико страни улагач (оснивач – суоснивач) предузећа не борави у БиХ, само ради
контроле или управљања својим капиталом, већ обавља у предузећу одређене
послове који имају карактер рада, исти је обавезан након преузимања рјешења о
одобрењу привременог боравка у року од три дана доставити:
1. уговор о раду склопљен са послодавцем закључен након одобреног привременог боравка од
Службе за послове са странцима (оригинал или овјерена фотокопија) ,
2. Пријава код надлежног Фонда пензијско инвалидског осигурања (фотокопија ),
3. Пријава код надлежног фонда здравства (фотокопија )
Сва страна документа морају бити преведена на локалне језике ( осим земаља бивше СФРЈ)СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СУ ДУЖНИ ДА ПРИЛОЖЕ СВУ ПОТРЕБНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ –
ПРОДУЖЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА ИЗУЗИМАЈУЋИ УГОВОР О РАДУ КОЈИ
СЕ НЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ПРИЈЕ НЕГО ШТО ЈЕ СТРАНЦУ ОДОБРЕН
ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК.
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА
– ИЗНОС ТАКСЕ – 100 КМ уплаћује се на сљедећи жиро рачун:
ЖИРО РАЧУН: 338-000-22100183-90 – КОД УНИКРЕДИТ БАНКЕ д.д. САРАЈЕВО
СВРХА ДОЗНАКЕ – ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У БИХ
У КОРИСТ ПРИМАОЦА – ЈРТ ТРЕЗОР БИХ ТАКСЕ
ВРСТА ПРИХОДА – 722816
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА : 0923999
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА – ЗА СВЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ – 0000000000000.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ из Закона о кретању и боравку странаца и азилу («Службени гласник БиХ»,
број 36/08)
и Правилника о уласку и боравку странаца («Службени гласник БиХ», број 81/08)
Члан 34. Правилника – Рад по основу издате радне дозволе –
Странац који жели одобрење привременог боравка у БиХ, по основу рада, право на привремени
боравак може остварити уколико је у БиХ поред општих услова за улазак прописаних Законом
и овим Правилником, ушао са претходно издатом радном дозволом или другим еквивалентом,
сходно одредби члана 11. Закона.
Страни држављанин који није посједовао радну дозволу а долази из земље безвизног режима са
БиХ, приликом уласка у БиХ обавезан је након добијања радне дозволе напустити територију
Босне и Херцеговине и поновно ући у БиХ са радном дозволом, извршити пријаву боравишта у
року од 24 часа и приложити уз захтјев документацију прописану под редним бројем 4. а ради
испуњавања услова прописаних чланом 34. наведеног Правилника.
Члан 81 Закона. – Уговор о раду или други одговарајући уговор са странцем послодавац не
може закључити прије него што је странцу одобрен привремени боравак. Послодовац је дужан
доставити Служби примјерак закљученог уговора о раду или другог одговарајућег уговора
одмах, а најкасније у року од три дана од дана закључења уговора.
Члан 82. Закона – Странац не може почети са радом у БиХ на основу радне дозволе прије него
што му је одобрен привремени боравак. Странац може радити у БиХ само на основу оне радне
дозволе на основу које му је одобрен привремени боравак. На основу радне дозволе странац може
радити само на оном радном мјесту или на оној врсти посла за чије је обављање радна дозвола издата
, те на основу које је странцу одобрен привремени боравак. У року од 15 дана од дана престанка
важења радне дозволе престаје важити и одобрење привременог боравка, ако је привремени боравак
одобрен по основу радне дозволе. Неодобравање, престанком или отказом привременог боравка
престаје важити радна дозвола на основу које је тражен или одобрен привремени боравак у БиХ.
I – РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА :
1.Одобрење привременог боравка:
Члан 60. став 4. Закона: «Захтјев за одобрење привременог боравка… подноси се најкасније 15 дана
прије истека периода важења визе за дугорочни боравак, (виза «Д»), односно безвизног боравка»,
2. Продужење одобрења привременог боравка:
Члан 60. став 5. Закона : «Захтјев се мора поднијети најмање петнаест дана прије истека важећег
периода боравка…».
II – УСЛОВИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА:
– Члан 52. став 6. Закона «Одобрење привременог боравка може се продужавати на захтјев
странца под истим условима који су прописани за одобрење боравка чије се продужење
тражи, али само по истом основу».
За више информација странац може користити wеб страницу Службеза послове са странцима на адреси : www.sps.gov.ba.