О нама

Према званичним подацима, општина Петрово егзистира од 1929. године до 1962. године кад је извршено њено припајање општини Грачаница.  Статус општине враћен јој је референдумом грађана 1991. године.
Општину Петрово прогласила је привремена Скупштина општине за општину у оснивању, на сједници одржаној дана  12. октобра 1991. године Одлуком о проглашењу општине Петрово, а озаконила Скупштина Републике Српске .

Општина Петрово налази се у сјевероисточном дијелу БиХ, односно средишњем дијелу Републике Српске, обухватајући Спречанско поље и сјевероисточни дио планине Озрен. Налази се између три позната привредна базена: Тузланског, Зеничког и Добојског. Општина Петрово од Добоја је удаљена око 25 км односно 45 км од Тузле, а граничи са сусједним општинама: Добој, Грачаница, Лукавац и Маглај.
Магистралним путем Добој-Тузла и жељезничком пругом Добој-Тузла,  општина је повезана са регионалним центрима. Укупна површина општине је 118,24 км².

Општину чине седам мјесних заједница: Петрово, Какмуж, Карановац, Сочковац, Порјечина, Кртова и Калуђерица. Процјена је да на подручју општине Петрово живи око 8.000 становника.

Петрово је скоро у цјелини рурално подручје, осим малог дијела мјесне заједнице Петрово, гдје се налази административни центар општине и гдје је и највећа густина насељености.

Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско – планинско подручје, а осталих 35% територије је равничарско.  Просјечна надморска висина је 534м. Над Озреном доминирају два виса, Велика Острвица 918м (уједно и највиши врх на Озрену) и Краљица са 883м.

Шума и земљиште су два важна природна ресурса којима обилује општина Петрово. 6.438,40 хектара површине Петрова налази се под шумама. Обрадиво земљиште је важан али недовољно искориштен ресурс Петрова. Тренутно се обрађује само земљиште у приватном власништву, док се државно земљиште не обрађује и налази у јако лошем стању.

Поред обрадивих површина и шумског богатства, који су несумњиви ресурси овог подручја, посебно треба истаћи јединствене минералне ресурсе. Заједничка карактеристика за скоро све природне и минералне ресурсе којима располаже општина Петрово је њихова недовољна истраженост, с једне стране и занемарива економска ефектуираност, с друге стране.

Планина Озрен богата је природним ресурсима, посебно здравом питком водом са извориштима у еколошки очуваној средини, термо-минералним водама са љековитим својствима, те рудним и минералним ресурсима.

Развој општине Петрово усмјерен је ка искориштавању минералних сировина, а посебно термоминералних вода и течног угљен-диоксида, као и развоју туризма. Поред тога, значајном развоју општине Петрово доприноси постојећа експлотација шума и прерада дрвета, производња грађевинских конструкција и елемената.

Главни капацитети су дрво-прерађивачка индустрија, лака хемијска индустрија  и производња грађевинског материјала. Најзаступљенија је дрвопрерађивачка дјелатност (десет фирми), од примарне до финалне обраде дрвета. Друга најзаступљенија дјелатност је прерада пластике (четири предузећа).
Посебно се, у посљедње вријеме, истиче развој у пољопривреди: перадарство, производња млијека, пластеничка производња и воћарство.

Када је у питању пословно окружење општине Петрово, однос општинске управе према привредном сектору, квалитет и цијена општинских услуга се оцјењују као задовољавајући, чак веома стимулативни за развој пословања. Што се тиче општинске политике и праксе у урбанизму и управљању земљиштем највећи проблем представљају неријешени имовинско- правни проблеми у вези са земљиштем приватизованих предузећа и земљиштем у зони међуопштинског разграничења са општином Грачаница.

Општина дјелује на побољшању услова живота у свим областима. Руководство Општине и административне службе раде на обезбјеђењу што квалитетнијих услова за живот и стварање урбане средине са свим потребним садржајима. У циљу унапређења квалитета живљења грађана, Скупштина општине је усвојила:
– Стратешки план развоја општине Петрово 2007-2012;
– Анализу утицаја квалитета земљишта и воде на животну средину за општину Петрово;
– значајну просторно планску документацију (регулациони планови пословних зона у Петрову,
Сочковцу и Карановцу, туристичке зоне у Калуђерици, те Просторни план општине Петрово);
-Стратегију развоја туризма;
-Студију оправданости успостављања пословних зона у општини Петрово;
-Студију успостављања предузетничког инкубатора;
-Стратешки план развоја пољопривреде 2008-2013;
-Унапређење управљања земљишта увођењем ГИС-а;
-Шумско-привредне основе;
-План капиталних инвестиција 2010-2015, и др.
Примарни циљ ових докумената је да Општина, као јединица локане самоуправе, дефинише своје правце и идентификује стратешке смијернице за будући развој.

Општина Петрово је у протеклом периоду остварила изузетно добру сарадњу са многим домаћим и међународним организацијама/донаторима (СДЦ, ГАП, ГТЗ, Јапанска влада, Италијанска провинција Падова,…) а Холандска фирма се одлучила на улагање у привреду и отворила већ другу фабрику намјештаја у Петрову.