Центар за социјални рад

ЈУ Центар за социјални рад Петрово
Адреса: ул. Озренских одреда б.б. 74 317 Петрово
Телефон: 00387 (0)53/262-101

Запослени:  
Милорад Божић, социјални радник, директор
Стојанка Трифковић, дипл.економиста
Владимир Накић, дипл.социјални радник

Центар за социјални рад Петрово је јавна установа, основан одлуком Скупштине општине Петрово 24.12.1993. године.
Центар за социјални рад има статус правног лица, стечен даном уписа у судском регистру.
Центар за социјални рад Петрово као установа социјалне заштите, јавна је служба са јавним овлаштењима и обавља дјелатност од општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности физичких и правних лица, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области социјалне заштите.

Дјелатност Центра

У провођењу социјалне и породичне заштите и пружања услуга социјалног рада Центар обавља следеће послове:-    рјешава у првом степену о остваривању права из социјалне заштите,
–    рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
–    рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и старатељства,
–    пружа услуге социјалног, психолошког, педагошког, дефектолошког и управно-правног рада у поступку рјешавања о правима из своје дјелатности,
–    врши исплату новчаних права утврђених прописом о социјалној заштити.
Центар поред наведених послова обавља и стручне послове у провођењу социјалне зашттите и социјалног рада, породичне заштите и дјечије заштите, и то:1.    открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
2.    предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
3.    организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
4.    развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
5.    пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне и терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
6.    ради на оснивању породичног савјетовалишта у циљу пружања услуга породици и појединцу,
7.    подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
8.    ради на извршењу васпитних мјера према малољетним лицима,
9.    ради на избору и примјени васпитних препорука према малољетним лицима,
10.    води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности,
11.    ради на развоју партнерства међу различитим актерима у заједници који пружају социјалне услуге,
12.    ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у складу са потребама корисника,
13.    врши и друге послове утврђене законом и одлуком скупштине општине.
Корисници социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштити су лица која се налазе у стању социјалне потребе, а нарочито:
1.   Малољетници:-    без родитељског старања,
–    ометени у физичком и психичком развоју,
–    чији је развој ометен породичним приликама,
–    васпитно занемарени и запуштени.
2.    Пунољетна лица:-    материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица,
–    стара лица без породичног старања,
–    инвалидна лица,
–    лица са друштвено негативним понашањем,
–    лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита.
Права у социјалној заштити су:-    материјално обезбјеђење,
–    додатак за помоћ и његу другог лица,
–    помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине,
–    смјештај у установу социјалне заштите или смјештај у другу породицу,
–    право на једнократну новчану помоћ,
–    здравствена заштита корисника,
–    услуге социјалног рада.