ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО У ЗАВРШНИМ ФАЗАМА

У уторак 15. септембра биће одржан први састанак Партнерске групе Петрово пред којом ће се наћи Нацрт стратешке платформе Стратегије интегрисаног развоја општине Петрово за период 2021. – 2027. година.

Протеклих мјесеци на изради нацрта документа радио је Локални развојни тим уз техничку и стручну подршку обезбијеђену кроз Пројекат интегрисаног локалног развоја (Integrated Local Development Project-ILDP) у оквиру Развојног програма Уједињених нација (United Nations Development ProgrammeUNDP)а у складу са Протоколом о сарадњи између општине Петрово и  Пројекта интегрисаног локалног развоја.

smart

Темељни принципи планирања и управљања локалним развојем у процесу припреме/израде Стратегије били су:

  • принципи јавности, отворености, хоризонталне и вертикалне усклађености, родне равноправности и једнаких могућности;
  • принципи партиципативности и партнерства, што је продразумијевало и успостављање локалног партнерства за развој у виду Партнерске групе;
  •  могућност да радна тијела и остали заинтересовани учесници, укључивањем у процес израде Стратегије, кроз предлагање конкретних мјера и пројеката, пруже вриједан допринос како би овај документ био што квалитетнији и у највећој могућој мјери био одраз стварних потреба становника општине Петрово.

Израда стратегије је процес који обухвата широку, максимално свеобухватну анализу као полазишта за промишљање о будућим правцима развоја (SEA) као и идентификовање кључних снага и слабости  у ширем контексту прилика и пријетњи са којима се општина Петрово суочава (SWOT). На бази урађене ситуационе анализе и стратешке платформе дефинисани су приоритети будућег развоја, посебно у областима економије, друштвеног развоја и заштите животне средине, након чега су даље разрађене конкретне мјере и пројекти.

Стратешка платформа – (нацрт) – полазна је основа за дефинисање кључних праваца будућег равоја и обухвата сажетак ситуационе анализе, визију развоја и стратешке циљеве који одговарају претходно утврђеним фокусима будућег развоја општине Петрово.

Нацрт Стратешке платформе, као материјал за 1. састанак Партнерске групе, можете преузети/прегледати кликом на линк:

https://petrovo.ba/wp-content/uploads/2020/09/Opstina-Petrovo-nacrt-strateske-platforme_za-PG.pdf