Месец: октобар 2020.

ДРУГИ/ЗАВРШНИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

У петак 23. октобра, са почетком у 13:00 часова, у згради општине биће одржан други састанак Партнерске групе Петрово пред којом ће се наћи Нацрт документа Стратегија развоја општине Петрово за период 2021. – 2027. година. На овом састанку биће дефинисана коначна верзија документа који ће се наћи пред одборницима Скупштине општине Петрово на првом наредном засиједању.

Сви заинтересовани субјекти нацрт документа могу преузети/погледати на следећем линку: https://petrovo.ba/wp-content/uploads/2020/10/Strategija-razvoja-opstine-Petrovo-_19102020_nacrt.pdf

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ КРИЗНОГ ШТАБА

Сходно одредбама закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, који је донесен јуче, у Петрову је јутрос одржана сједница општинског Кризног штаба, на којој је донеса нова Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване корона вирусом. Наредбом су прописане све мјере дефинисане закључком Републичког штаба, међу којима је забрана јавних окупљања у групама већим од 50 лица, забрана приватних окупљања у групама већим од 10 лица као и обавеза ношења маски и у затвореном и на отвореном простору. 

На састанки је истакнуто да општински кризни штабови не могу донијети блаже мјере у односу на оне прописане од стране Републичког штаба али да могу прописати рестриктивније мјере.

„Ми нисмо донијели рестриктивније мјере и надамо се да то нећемо морати радити ни убудуће. Међутим, тренутно имамо ситуацију да смо по први пут од избијања епидемије, на територији наше општине у једном дану имали четири позитивна узорка а да се чекају резултати тестирања једног просвјетног радника. Стога апелујемо на људе да поштивајући прописане мјере прије свега чувају себе и своје здравље а самим тим и људе са којима долазе у контакт“, истакнуто је на сједници.

„Контролни органи, полицијски службеници и надлежне инспекцијске службе, морају контролисати поштивање прописаних мјера. Казна за неношење маске је 100 марака а за окупљање већег броја лица од прописаних 400 марака. Стога упућујемо и апел грађанима да не доводе у незгодну ситуацију службенике који ће их морати казнити уколико непоштују мјере, а првенствено себе лично, јер ће морати издвојити средства за казну у ионако лошој финансијској ситуацији“, поручили су чланови Штаба.

Према подацима хигијенско-епидемиоплошке службе Дома здравља „Озрен“ на територији општине Петрово тренутно је евидентирано шесторо лица позитивних на вирус корона, од којих је двоје лица на болничком лијечењу а четворо се налазе у кућној изолацији.

Ј А В Н И О Г Л А С

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-50/19 од 24.09.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:     Продају се некретнине  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ у Мјесној заједници Калуђерица и то:

1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.356,52КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.098,38КМ,

3. Катастарска честица број 1574/51 Градишник, пашњак 3. класе, површине 598m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.053,72КМ,

4. Катастарска честица број 1574/52 Градишник, пашњак 3. класе, површине 582m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.811,48КМ,

6.  Катастарска честица број 1574/55 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

7. Катастарска честица број 1574/56 Градишник, пашњак 3. класе, површине 603m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.129,42КМ,

8. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.401,94КМ,

9. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

10. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.871,28КМ,

11. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 12.717,60КМ,

12. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.552,58КМ,

13. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.037,82КМ,

14. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.068,10КМ,

15. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 14.140,76КМ,

16. Катастарска честица број 1574/67 Градишник, пашњак 3. класе, површине 535m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.099,90КМ

17. Катастарска честица број 1574/68 Градишник, пашњак 3. класе, површине 668m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.113,52КМ.

3. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2. овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције       износ од 1.414,10КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да: а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за  грађење; б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат  завршно са кровопокривачким радовима; в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну  дозволу за изграђени објекат. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути  уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену  непокретност. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може  једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је  исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених  радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 05.новембра 2020. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-192/20, Дана,16.10.2020.године                                                  

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ОДЛИКОВАЊЕ ЕПИСКОПА ФОТИЈА

Његово преосвештенство владика зворничко- тузлански Фотије данас је у храму Покрова Пресвете Богородице у Петрову начелнику општине Озрену Петковићу уручио Архијерејску похвалницу/грамату, којом је Општина Петрово одликована за подршку уређењу овог храма.

Архијерејска грамата додјељује се заслужним приложницима чија ће имена остати уписана у историју храма али и у невидљиву књигу вјечних добара Царства Небеског, наведено је на интернет страници Епархије.

МИХОЉДАН – ДАН И КРСНА СЛАВА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Свечаном сједницом Скупштине, на којој су најзаслужнијим колективима и појединцима уручене награде и признања, у Петрову је данас обиљежено 29 година од поновног оснивања једине озренске општине. Ломљењем славског колача прослављен је Михољдан – Крсна слава ове локалне заједнице.

Добитник овогодишњег највишег признања општине Петрово, Плакете „Михољско љето“ је „Компанија Милојевић Гиље гас“ РЈ „Терме Озрен“, која је у овој локалној заједници саградила савремени бањско-туристички комплекс у који је уложено преко 12 милиона марака. Значај ове инвестиције за општину Петрово, како је рекао начелник Озрен Петковић, између осталог огледа се у чињеници да ће озренске Терме бити замајац развоја туризма овог краја те да је отворено око 50 нових радних мјеста.
„Плакета заслужено иде у руке „Компаније Милојевић“ јер су они сигурно обиљежили ову годину. Један импозантан пројекат не само за општину Петрово него и за Републику Српску. Надам се да ћемо убудуће имати још таквих инвеститора, не само у области туризма него и у другим привредним гранама“, рекао је Петковић.
Захваљујући за ово високо признање директор компаније Славиша Јовић истакао је да им је ово сатисфакција за сав уложени труд али и подстрек за нова улагања.
„Значи нам када видимо да људи препознају и цијене наш добар рад. Ми имамо у плану нова улагања на простору Озрена и ширење наше туристичке понуде“, рекао је Јовић.

Обраћајући се присутнима начелник Петковић је истакао да је упркос проблемима изазваним пандемијом корона вируса и великим штетама које су у овој општини изазвале временске непогоде, протеклих годину дана било успјешно, са мноштвом значајних инфраструктурних пројеката.

На сједници су истакнутим организацијама и појединцима уручене златне и сребрне значке, писмене похвале и новчане награде а његово преосвештенство владика зворничко тузлански Фотије, који је јутрос служио свету архијерејску литургију у цркви Покрова Пресвете Богородице у Петрову, општину Петрово је одликовао архијерејском похвалницом.

Владика Фотије је са начелником општине преломио и славски колач а претходно је служио и парастос за страдале током последњег одбрамбено-отаџбинског рата. Почаст српским јунацима из општине Петрово одата је и полагањем цвијећа и прислуживањем свијећа у спомен соби у згради општине.

Свечаној сједници Скупштине општине присуствовали су представници братске општине Борово из Хрватске, те представници вјерских заједница, невладиних организација и званице из области привреде и културе а прослави Крсне славе присуствовао је министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић.

Tелеграме подршке упутили су предсједник Народне скупштине Републике Српске, предсједник Владе Српске, Министарство енергетике и рударства, Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство саобрац́аја и веза, као и српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, те општина Зубин Поток.

ОДРЖАНА ШЕСТА „ОЗРЕНСКА ЈЕСЕН“

У општини Петрово, на платоу комплекса „Терме Озрен“ у Какмужу данас је, шесту годину заредом,  одржана културно-туристичка манифестација “Озренска јесен”, на којој је 56 излагача представило разноврсне производе, од занатских, умјетничких до пољопривредних и кондиторских. По броју излагача али и посјетилаца овогодишња манифестација оборила је досадашњи рекорд.

Осим локалних произвођача, своје производе понудили су и излагачи из Добоја, Теслића, Брода, Брчког, Пелагићева, Станара и Доњег Жабара, а манифестацији је присуствовао и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Борис Пашалић.

Пашалић је изразио задовољство присуством великог броја локалних произвођача који своје производе могу да пласирају гостима бањског комплекса “Терме Озрен” у Камужу, који је домаћин манифестације.

“Општина Петрово јесте мала општина, али има произвођаче који своје производе могу презентовати ширем тржишту и ја сам ту да их подржим”, изјавио је Пашалић новинарима.

Порастом броја излагача задовољан је и начелник општине Петрово Озрен Петковић који је напоменуо да је локална заједница ове године издвојила преко 100.000 КМ подстицајних средстава за прољетну сјетву.

„Озренска јесен је одлична прилика да наши пољопривредни произвођачи али и удружења и појединци, покажу шта производе односно стварају. Радује ме чињеница да сваке године имамо све више излагача, да су значај ове манифестације препознали и произвођачи из шире регије али и посјетиоци, са свих страна. Озренска јесен постала је традиционална манифестација и сигурно ћемо у годинама које су пред нама радити на њеном даљем ширењу“, рекао је Петковић.

Манифестацију су организовали Општина Петрово и Јавна установа Културно-туристичкои и спортског центра “Петрово”, уз подршку спонзора.

ПОДРШКА ОПШТИНИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАЈАВЉЕНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА

У Петрову је данас одржан радни састанак начелника општине Озрена Петковића са послаником у Представничком дому Парламентарне Скупштине БиХ Сањом Вулић и пројектним менаџером УНДП-а Синишом Убипариповићем, на ком је разговарано о пројектима који ће у наредном периоду бити реализовани у овој локалној заједници. Акценат је стављен на пројекте енергетске ефиканости и изградње канализационе мреже.

„Ми смо као један од приоритета истакли пројекат енергетске ефикасности управне зграде, у којој су, поред Општинске управе, смјештене и неке републичке институције те локалне установе и организације. Ријеч је о старој згради, са веома лошом столаријом и системом гријања, тако да су губици енергије а самим тим и новца заиста велики. Направили смо начелни договор те ћемо у наредном периоду, а могуће и прије краја ове године, започети реализацију тог пројекта“, рекао је Петковић, посебно нагласивши да је данашњи састанак резултат недавне посјете Петрову и договора са предсједником Републике Српске Жељком Цвијановић и српским чланом Предсједништва БиХ Милорадо Додиком.

„Нашој општини обећана је максимална подршка и она је већ видљива у више праваца. Одобрена су нам средстав за вртић, за дан/два почињу радови на санацији и проширењу дионице пута Добој-Петрово у Крановцу и Какмужу а и овај данашњи договор индиректна је подршка највишег руководства Републике Српске и господина Додика лично“, нагласио је Петковић.

Посланик Сања Вулић је истакла да је Добоју, као граду, интерес да се општина Петрово развија као сестринска општина, гдје ће људи имати добре услове за живот „а моја обавеза као посланика са ове регије је да лично помажем општинама регије, међу којима је и Петрово“.

„Дугорочни пројекат о ком смо данас разговарали је рјешавање проблема канализационе мреже а оно што је извјесно у краћем временском периоду јесу пројекти енергетске ефикасности, како зграде општине тако и система уличне расвјете. Наравно, оно што је на снази је обећање предсједника Српске госпође Жељке Цвијановић да ће помоћи у рјешавању свих проблема заједно са Владом Републике Српске а посебно желим истаћи да се и у Петрову види једна позитивна енергија, гдје смо сви окупљени око једног циља а то је развој општине. Сигурна сам да ћемо заједничким радом остварити оно што се зове наша визија и мисија а то је боље сутра за све наше грађане“, рекла је Вулићева.

Синиша Убупариповић, пројектни менаџер УНДП-а у изјави новинарима је нагласио да је од 2014. године УНДП имао изванредну сарадњу са општином Петрово.

„Данас смо покушали наћи заједничко рјешење за рјешавање инфраструктурних проблема који су евидентни на подручју општине Петрово. Са аспекта наше организације ми ћемо видјети гдје постоји простор да нашу сарадњу проширимо и у наредном периоду даћемо све од себе да ријешимо те проблеме“, рекао је Убипариповић.

ПОСЈЕТА СРПСКОГ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ МИЛОРАДА ДОДИКА И ПРЕДСЈЕДНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЖЕЉКЕ ЦВИЈАНОВИЋ – ЈЕДИНСТВЕНО ЗА БОЉЕ СУТРА

У званичној посјети општини Петрово данас су боравили српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик и предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић а домаћини су им били начелник општине Озрен Петковић и одборник у Скупштини општине др Зоран Благојевић. На састанку, одржаном у кабинету начелника, договорени су конкретни пројекти који ће бити реализовани у наредном периоду, међу којима су изградња и опремање вртића и санација дионице пута Добој-Петрово у Какмужу. Наглашено је да је коначно у Петрову остварено јединство општинске и републичке власти, те да ће резултат тога бити бројни пројекти за добробит свих грађана ове општине.

Додик је након састанка нагласио да је посебно важно да је данас договорен почетак изградње вртића, те да ће се настојати да се прије зиме обнови дио пута према Добоју, посебно дионица у Какмужу.
“Желимо да рехабилитујемо цијели путни правац од Петрова до Добоја у наредном мандату и то ће бити један од приоритета”, рекао је Додик новинарима у Петрову. Према његовим ријечима, у свакој мањој локалној заједници веома важно је јединство народа који ту живи, те додао да искуство говори да тамо гдје су људи у малим општинама посвађани по политичким и неким другим димензијама, највише трпе грађани.

“Нама из републичких институција и представника Републике Српске лакше је долазити тамо гдје је та ситуација стабилна и зато смо тежили да овдје управо имамо такву ситуацију”, навео је Додик.

Додик је нагласио да је циљ републичке власти да охрабри руководство Петрова да раде велике пројекте.
“Цијела општина треба да се обухвати пројектом канализације и идемо на то да одмах радимо свеобухватан пројекат и да то у догледно вријеме завршимо и оставимо иза себе”, рекао је Додик, додавши да су свима важна нова радна мјеста, али да је предуслов за све комунална инфраструктура. Он је поздравио и напоре општинске власти око одржавања манастира Озрен, истичући да он није важан само за Озренце него за цијелу Републику Српску.

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић изјавила је да ће у Петрову бити реализовани важни пројекти и да ће се наредних година видјети осјетна разлика када је у питању организација општине, као и бољи услови за живот грађана. Након састанка са руководством општине Цвијановићева је нагласила да у Петрову постоји добра политичка порука која говори да са јединством долази више активности за добробит грађана.

“Задовољна сам чињеницом да смо успјели да изађемо у сусрет локалној власти и имамо пројекте које ћемо реализовати у кратком року, али и неке друге везане за заштиту од поплава које тек почињемо”, рекла је Цвијановићева новинарима у Петрову. Она је нагласила да је намјера републичких власти да се овдје обезбиједе бољи услови за живот свим грађанима, те да постојећа политичка снага и јединство треба да допринесу томе.

“Посебно сам задовољна јер ћемо подржати изградњу вртића у Петрову, на радост младим родитељима, што ће значити и додатно запошљавање. Овдје се отварају суштински важни пројекти које ћемо реализовати и сигурна сам да ће Петрово ићи напријед и републичке институције су му на услузи”, поручила је Цвијановићева.

Начелник Општине Петрово Озрен Петковић захвалио је на посјети и истакао да је на састанку било ријечи о битним темама за ову локалну заједницу и о будућим пројектима.
“Усагласили смо и договорили одређене пројекте, првенствено санацију пута Петрово-Добој, те градњу вртића, што је жеља и сан младих брачних парова са подручја наше општине”, навео је Петковић. Он је додао да постоји и пројектно-техничка документација за вртић, као и анализа према којој има више од 40 дјеце која би похађала вртић, тако да ће се у реализацију овог пројекта кренути већ од понедјељка.

“Разговарали смо о помоћи у раду Дома здравља, као и о проблему ријечних токова на подручју општине. Договорили смо да са “Водама Српске" кренемо у одређене пројекте који су нам од посебног значаја како би ријешили питање честих поплава”, рекао је Петковић.

Састанку у Петрову присуствовали су и посланици СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић и Обрен Петровић.