НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2022. – ЗАКЉУЧАК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

            На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31 под ђ)  Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник  Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број:8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања Нацрта ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину,  Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 29.06.2022. године донијела је

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину, број: 02-014-1-148/22 од 09.06.2022. године добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.

Члан 2.

Нацрт ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину упућује се на јавну расправу, која ће трајати 3 дана од дана објављивања Нацрта  ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину на интернет страници и огласној табли општине Петрово.

Члан 3.

Јавна расправа се организује за све мјесне заједнице, буџетске кориснике и институције дана 05.07.2022. године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.

Члан 4.

Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт ребаланса буџета општине Петрово за 2022. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail: trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5.

Јавну расправу ће организовати и провести Начелник општине Петрово.

Члан 6.

Овај закључак  ступа на снагу наредног  дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.

Број: 01-013.2-5/22

Датум: 29.06.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ др Зоран Благојевић