Предсједник Скупштине општине

Предсједник Скупштине има право и дужност да:

– представља Скупштину,
– учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
– учествује у припремама, сазива и води међустраначке састанке,
– иницира стављање на дневни ред сједница, радних тијeла Скупштине и међустраначких састанака питања из надлежности Скупштине,
– предлаже дневни ред Скупштине,
– осигурава поштовање начела и одредби овог пословника, као и пословника радних тијела Скупштине,
– осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине и међустраначких састанака,
– води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама овог пословника,
– осигурава сарадњу Скупштине и начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
– ради на оставривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
– потписује акта усвојена од Скупштине и
– врши и друге послове утврђене законом, Статутом и овим пословником.