Author: Opština Petrovo

Ј А В Н И О Г Л А С О продаји некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-50/19 од 24.09.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:     Продају се некретнине  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ у Мјесној заједници Калуђерица и то:

1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.356,52КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.098,38КМ,

3. Катастарска честица број 1574/51 Градишник, пашњак 3. класе, површине 598m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.053,72КМ,

4. Катастарска честица број 1574/52 Градишник, пашњак 3. класе, површине 582m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.811,48КМ,

5. Катастарска честица број 1574/53 Градишник, пашњак 3. класе, површине 569m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.614,66КМ,

6.  Катастарска честица број 1574/55 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

7. Катастарска честица број 1574/56 Градишник, пашњак 3. класе, површине 603m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.129,42КМ,

8. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.401,94КМ,

9. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

10. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.871,28КМ,

11. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 12.717,60КМ,

12. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.552,58КМ,

13. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.037,82КМ,

14. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.068,10КМ,

15. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 14.140,76КМ,

16. Катастарска честица број 1574/67 Градишник, пашњак 3. класе, површине 535m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.099,90КМ

17. Катастарска честица број 1574/68 Градишник, пашњак 3. класе, површине 668m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.113,52КМ.

3. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2. овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.414,10КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана  исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да: а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за  грађење, б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат  завршно са кровопокривачким радовима, в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну  дозволу за изграђени објекат. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути  уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену  непокретност. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може  једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених  радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке. Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи  објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 02.септембра 2020. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности:      Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-142/20, дана,11.08.2020.године                                                           

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ГРАБОВА КОСА У КАРАНОВЦУ ОД ДАНАС БЕЗ МАКАДАМА

Пут у засеоку Грабова коса у Карановцу, дуг око 1440 метра, од данас је асфалтиран комплетном дужином. Наиме, након прошлогодишњег асфалтирања дионице дуге око 820 метара данас је асфалтиран и преостали макадамски дио дуг 620 метара.

Средства за финансирање пројеката асфалтирања обезбиједили су мјештани и Општина, по принципу марка на марку. Данашње асфалтирање коштало је око 46.000 марака а прошлогодишње око 66.000 КМ, тако да су мјештани укупно прикупили око 56.000 марака.

Главни организатори акције, мјештани Ненад Нешковић и Миленко Недић истичу да су, поред подршке из општинског буџета, имали помоћ добрих људи из цијеле општине.

„Захвални смо свима који су нам помогли онолико колико су могли, јер ми сами не би могли прикупити оволики износ. Посебну захвалност дугујемо начелнику општине Озрену који нам је био подршка од саме идеје па све до реализације“, истакао је Нешковић, нагласивши да су се изградњом овог пута мјештани Грабове косе приближили центру села.

Начелник општине Петрово Озрен Петковић истакао је да је ово још један примјер и доказ да је пројекат „марка на марку“ одличан начин за заједничко дјеловање грађана и локалне заједнице.

„Из године у годину се повећава број заинтересованих за асфалтирања по овом принципу и ми смо увијек изнашли начин да позитивно одговоримо на све захтјеве. Честитам иницијативном одбору са Грабове косе који су одрадили одличну акцију и након деценија чекања коначно добили асфалтни пут цијелом дужином, до последњ куће. Ми ћемо и у годинама које долазе увијек подржати све грађане који буду на овај начин жељели изградити асфалтне путеве у својим засеоцима или улицама и вјерујем да ћемо у блиској будућности имати скоро све путеве под асфалтом“ поручио је Петковић.

У наредним данима по принципу „марка на марку“ биће асфалтирана и три путна правца у МЗ Петрово, дионица пута у засеоку Слатине у Какмужу као и дионица пута у МЗ Карановац која уз Прењу води до границе са територијом града Добоја.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА НА ПУТУ ПЕТРОВО-ОРАХОВИЦА

Ради извођења радова на реконструкцији моста на ријеци Спречи, на путу Петрово-Ораховица Доња, од 05.08.2020. године (сриједа) па све док трају радови, биће потпуно обустављен саобраћај. Према уговору потписаном са извођачем радова рок за завршетак је 90 календарских дана.

У вријеме трајања обуставе саобраћаја због извођења наведених радова, саобраћај према магистралном путу Добој-Тузла одвијаће се алтернативним путним правцима Какмуж-Лохиња и Сочковац-Грачаница.

УСКОРО САНАЦИЈА ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ПЕТРОВУ

Начелник општине Петрово Озрен Петковић и директор фирме „СИМПРО ГРАДЊА“  Добој Борислав Перић, као изабрани извођач радова, данас су потписали Уговор о извођењу радова на санацији храма Покрова Пресвете Богородице у Петрову.

Пројектом је предвиђено уређење унутрашњих зидова и вањске фасаде храма, набавка и уградња нових громобрана те санација столарије.

Укупна вриједност пројекта је 39.990 КМ а комплетан износ обезбијеђен је од стране Фонда за повратак Босне и Херцеговине. Мониторинг цјелокупног процеса вршиће Министарство за избјегла и расељена лица БиХ а Општина Петрово ће према уговору имати водећу улогу у цјелокупном процесу.

Извођач ће ући у посао након што уговор потпишу министар Милош Лучић и директор Фонда Бојан Нинковић. Рок за завршетак радова је 50 календарских дана.