Author: Opština Petrovo

„ПОЗЛАЋЕНА“ МАЛЕНА САНДРА ПАНИЋ ИЗ СОЧКОВЦА

Начелник општине Петрово Озрен Петковић данас је златником даривао малену Сандру Панић из Сочковца, рођену 02. јануара, прву бебу са територије ове локалне заједнице рођену у новој години. Малена Сандра радост и срећу донијела је прије свега својим родитељима, Мелиси и Владимиру и брату Ведрану, али је обрадовала и дародавца, који је, како каже, срећан што је већ другог дана нове године општина постала богатија за једног становника.

„За разлику од година када смо на прву бебу чекали више дана, па и више од мјесец, малена Сандра је на свијет дошла одмах другог јануара. Надам се да ће по оној народној „по јутру се дан познаје“ година пред нама бити година са рекордним бројем новорођенчади, испуњена дјечијим смијехом и радошћу младих родитеља. Маленој принцези желим дуг и срећан живот, њеним родитељима честитам и желим да уживају у сваком дану одрастања својих малишана“, рекао је Петковић.

Срећна мама Мелиса рекла је да је Сандрин долазак на свијет протекао без икаквих проблема.

„Беба је рођена 02. јануара у 12:50, тешка 3.450 грама. За сат ипо све је било готово, опоравак је одличан, дошле смо кући јуче и ево уживамо сви заједно. Година нам је прелијепо почела самим Сандриним рођењем а нашу срећу употпунио је и овај поклон начелника општине. Драго ми је да у нашој општини постоји традиција даривања прворођене бебе и срећни смо што је управо наша беба овогодишња добитница златника. Заиста прелијеп почетак године“, рекла је мама Мелиса.

Традиција даривања златником прворођене бебе у новој години у општини Петрово започела је 2015. године, а поред овог поклона, у склопу пронаталитетне политике,  новчано се дарује свако новорођенче у овој општини, током цијеле године. У првој половини ове године са радом би требао почети и први вртић у општини Петрово, што ће бити значајна олакшица за младе родитеље.     

Ј А В Н И О Г Л А С о продаји некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-50/19 од 24.09.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:     Продају се некретнине  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ у Мјесној заједници Калуђерица и то:

1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.356,52КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.098,38КМ,

3. Катастарска честица број 1574/51 Градишник, пашњак 3. класе, површине 598m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.053,72КМ,

4. Катастарска честица број 1574/52 Градишник, пашњак 3. класе, површине 582m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.811,48КМ,

5. Катастарска честица број 1574/56 Градишник, пашњак 3. класе, површине 603m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.129,42КМ,

6. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.401,94КМ,

7. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

8. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.871,28КМ,

9. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 12.717,60КМ,

10. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.552,58КМ,

11. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.037,82КМ,

12. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.068,10КМ,

13. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 14.140,76КМ,

14. Катастарска честица број 1574/67 Градишник, пашњак 3. класе, површине 535m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.099,90КМ

15. Катастарска честица број 1574/68 Градишник, пашњак 3. класе, површине 668m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.113,52КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2. овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције       износ од 1.414,10КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да: а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за  грађење; б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима; в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну  дозволу за изграђени објекат. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути  уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност. Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може  једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је  исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених  радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке. Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи  објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 14.децембра 2020. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2- 213/20, дана:24.11.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА МЛАДУ ПЈЕСНИКИЊУ

Јелана Илић из Калуђерице добитница је треће награде литерног конкурса на тему „Верујете да је добро јаче од зла“, који је расписао Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу. Ова ученица трећег разреда Економске школе у Добоју својом пјесмом „Свједочим“ пласирала се међу три најбоља литерарна ствараоца у категорији средњошколаца из Србије и окружења. Тим поводом данас је на свечаном пријему угостио начелник општине Петрово Озрен Петковић.

„Ово је скроман начин да дамо на значају стваралаштву и освојеној награди ове млада пјесникиња, која је међу онима који на најбољи начин нашу општину представљају у земљи и окружењу. На жалост мало је младих људи који се баве писаном ријечи али ево на сву срећу драгуљи ипак постоје. Јелени желим пуно успјеха у даљем животу, школовању и пјесничком стваралаштву а ја ћу скупа с мојим сарадницима увијек бити вјетар у леђа младим људима који су својим радом, знањем, успјесима, најбољи амбасадори наше општине“, рекао је Петковић.

Јеленина пјесма „Свједочим“ посвећена је страдању дјеце у Крагујевцу 21. октобра 1941. године, које представља један од највећих ратних злочина њемачке војске у ИИ свјетском рату. Пјесма је заснована на истинитој причи Драгољуба Јовановића, последњег преживјелог овог нацистичког злочина.

„У овој пјесми је пуно осјећања, пуно туге, није било лако писати али сматрам да је важно истаћи те емоције, да се схвати бол обичног народа“, каже Јелена, нагласивши да јој је освојена награда од великог значаја, посебно због чињенице да је на конкурс пристигло више од три стотине радова.

Јелена је захвалила начелнику Петковићу на пријему и поклонима а посебно, како је нагласила „због чињенице да цијени и награђује младе људе и тиме их подстиче да буду још бољи“.

Награда освојена на конкурсу Јелени ће бити уручена на умјетничкој манифестацији „Доста су свету једне Шумарице“ која ће се одржати 27. новембра у Крагујевцу.

ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА ПОРЕД ПУТА У СОЧКОВЦУ

У Мјесној заједници Сочковац почели су радови на изградњи потпорног зида поред главног пута у овом насељу, на дионици гдје је вода поткопала коловоз и тиме угрозила и саобраћајницу и безбједност учесника у саобраћају. Зид ће бити изграђен у дужини од 40 метара.

Радови се изводе по Програму редовног одржавања локалних путева, пољских канала и ријечних корита у 2020. години. По наведеном Програму радови се изводе и у осталим мјесним заједницама општине Петрово.