ЈАВНИ КОНКУРС

Број: 02-120- 4/23                                                                                         

Дана:16.11 .2023.  године   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 77. ,члана 78. а у вези са чланом 50. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима jединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) Начелник општине Петрово објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање и попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме

1. Секретара Скупштине општине Петрово 1 извршилац

2.Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 1 извршилац

3. Стручни сарадник за послове инфопулта 1 извршилац

4. Стручни сарадник за персоналне и опште послове 1 извршилац

5. Стручни сарадник за друштвене дјелатности и цивилни сектор 1 извршилац.

I. Опис послова

1. Секретар Скупштине општине врши административно-техничке послове за  потребе Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику, потпредсједнку Скупштине, одборницима и радним тијелима Скупштине и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.

2. Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за законитост рада одјељења, те обавља и друге послове из своје надлежности утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Петрово. 

3. Опис послова  за позиције  3, 4 и 5.утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе  општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18, 4/18,1/20,5/20, 10/20,6/21,12/21,7/22,9/22,15/22,12/23 и 14/23).

II. Мандат

Секретар Скупштине општине и начелнк одјељења бирају се и именују на вријеме трајања мандата Скупштине општине конституисане накона Локалних избора у БиХ 2020. године.

III. Статус

Секретар Скупштине општине и начелник одјељења имају статус службеника на руководећим радним мјестима јединице локалне самоуправе.

IV. Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

6.да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања конкурса,

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V. Посебни услови:

За позицију под редним бројем 1. – Завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару;

За позицију под редним број 2. – Завршен четворогодишњи студиј правног или економског смјера, друштвеног, техничког или други факултет природног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару;

За позицију под редним бројем 3: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 4: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 5: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање шест мјесеци радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару .

VI. Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником:

1. за испуњавање општих услова кандидати су дужни приложити:

а) фото-копију личне карте или пасоша,

б) извод из МКР,

в) увјерење о држављанству,

г) изјаву о испуњавању услова из подтачки. 4, 5, 6 и 7 тачке IV конкурса,

2. за испуњавање посебних услова кандидати су дужни приложити:

а) фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно ако нема положен стручни испит изјаву којом се обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

в) исправу о доказивању радног искуства (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

г) доказ о познавању рада на рачунару.

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником.        

Пријава на Јавни конкурс за позиције 3, 4 и 5. подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе општине Петрово.            

VII. Поступак избора

Након спроведеног изборног поступка, прворангирани кандидати на оглашеним позицијама, дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији:  увјерење о држављанству РС или БиХ, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци), овјерену изјаву о испуњености услова из подтачки 4, 6 и 7  тачке IV. конкурса, увјерење о општој здравственој способности.

Изборни поступак за оглашену позицију 1. спроводиће Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине.

Изборни поступак за оглашене позиције 2, спроводиће Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Петрово.

Изборни поступак за оглашене позиције 3,4 и 5.спроводиће Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме Општинске управе општине Петрово.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор обавиће се усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, рачунајући од задњег објављивања. Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу  „Блиц“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“ и интернет страници општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник  Зоран Стјепановић  телефон 053/262-704.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште, на адресу Општинска управа Петрово, Озренских одреда број 25. 74317 Петрово, са назнаком оглашене позиције на коју се конкурише.

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                            Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.