ЈАВНИ ОГЛАС o продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-84/21 од 23.11.2021.године,  Начелник општине Петрово расписује                            

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продаје се непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац, означено  са к.ч. број 1018/3 Сочковац, кућа, површине 14 m2 ,Сочковац, њиве 3 класе, површине 948 m2 и Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 863 m2 уписаног у Посједовни лист број 55/8 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 477/1 Ораница Полигон површине 5377 m2  и дијелу парцеле број 477/2 Зграда НПП  површине 14m2 уписане у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац државна својина.

3. Почетна продајна цијена: Почетна продајна цијена непокретности износи 22.114,00 КМ.

4. Право учешћа на лицитацији Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију   текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

5. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције  износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену  губи право на поврат положене кауције.

6. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.  Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

7. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор, дужан је:

А). У року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, изградити пословни објекат у складу са планским документом-Регулационим планом „Пословна зона Сочковац“(„Службени гласник општине Петрово“, број 5/09 и 4/17) и почети са радом,

Б). Да у периоду од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, запосли у стални радни однос најмање три радника са подручја општине Петрово и задржи их у радном односу најмање три године.

Ако купац, као инвеститор не испуни обавезе из тачке 7. подтачке А) и Б)овог огласа у назначеном року продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.

8. Дан и мјесто одржавања лицитације:  Лицитација ће бити одржана дана 16.12.2021. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

10. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

11. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

12. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-238/21

Дана,26.11.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.