КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

                                      

На основу члана 59 .Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 5. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2021. години  (број: 01-022-8/22 од 07.03.2022.године) , Начелник општине Петрово расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

I – ОПИС  СТИПЕНДИЈА  И ЗАНИМАЊА

Општина Петрово расписује конкурс за додјелу студентских стипендија у 2022. години за десет ( 10) нових редовних студената које ће се исплаћивати у  десет (10) једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

Шест ( 6) стипендија ће се додијелити за следеће врсте занимања и година студија:

  1. Електро-технички факултет,  смјер: рачунарство, информатика и рачунарско инжењерство,  прва, друга или трећа година, 1 (један) студент;
  2. Архитектонско –грађевински факултет, смјер грађевинарство, прва година, 1 ( један) студент;
  3. Факултет физичког васпитања и спорта, смјер наставнички, прва година, 1 ( један) студент;
  4. Правни факултет, прва година, 1 ( један) студент;
  5. Медицински факултет, смјер сестринство,  прва година, 1 (један) студент;
  6. Саобраћајни факултет, смјер логистика, прва година, 1 (један) студент.

 Четири (4 ) стипендије биће додијељене  без обзира на врсту занимања и годину студија.

II- ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:

      а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;

      б) да први пут уписују одређену годину студија;

      в) да имају пребивалиште на територији општине Петрово;

      г) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

        Критеријуми за утврђивање ранг листе и додјелу стипендија су:

      – остварени просјек оцјена на претходној студијској години односно школској години,

      – уписана година студија,

      – дефицитарна занимања,

      – социјални статус и број чланова домаћинстава и

      – признања остварена на такмичењима и друга остварена признања.

Бодовање и рангирање пријава ће се вршиту у складу са Правилником о додјели студентских стипендија („Службени гласник општине Петрово“, број: 15/08 и 1/15).

III- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс, која се може преузети на инфопулту општине  и интернет страници општине Петрово, потребно је доставити сљедећа документа:

  1. Увјерење о пребивалишту-CIPS;

 2. Увјерење о држављанству;

3. Увјерење о упису године студија;

 4. Увјерење о просјеку оцјена на факултету;

 5. Диплому-свједочанства о завршној средњој школи са просјеком оцјена( студенти 1. године );

 6. Изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања;

 7. Кућну листу;

 8. Потврду да се незапослени члан домаћинства налази на евиденцији Завода за запошљавање;

 9. Потврду о примањима чланова домаћинства за последња три мјесеца;

10. Потврду о статусу породице погинулог борца ВРС;

11. Потврду о признавању статуса дјетета РВИ;

12. Потврду да је породица у статусу социјалних потреба;

13. Потврду о статусу демобилисаног борца члана породичног домаћинства;

14. Доказе о ствареним наградама и признањима.

IV- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Еуроблиц“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Службеник за давање додатних објашњења је Зоран Стјепановић, телефон 053/262-704.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу општина Петрово 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за провођење поступка додјеле стипендија“. Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Еуроблиц“, огласној табли Општинске управе и на интернет страници општине Петрово.