ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ

С циљем провођења додатних пронаталитетних мјера и активности у популационој политици Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта у сарадњи са Општином Петрово прави базу података о броју младих брачних парова до 35 година старости и самохраних родитеља који имају пребивалиште на подручју општине, а у сврху реализације пројекта „Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској“.

С тим у вези, позивамо све младе брачне парове  до 35 година старости и самохране родитеље са подручја општине Петрово, који немају ријешено стамбено питање, да се јаве у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (канцеларија бр.63 ), или на број телефона 053/262-705, ради давања потребних података.

Обавјештење остаје отворено до 15.10.2021.године.

Обавјештавамо наведене категорије становништва да је у Службеном гласнику Републике Српске број 81/21 објављен Правилник о поступку утврђивања услова за избор корисника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској”, који можете прочитати у наставку:

На основу члана 54. Закона о омладинском организовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар породице, омладине и спорта, 2. августа 2021. године, доноси

П Р А В И Л Н И КО ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА “ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ”

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак утврђивања услова за избор корисника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској”.

Члан 2.

(1) Циљ овог правилника је да кроз реализацију пројек- та допринесе демографском развоју Републике Српске (у даљем тексту: Република) у складу са урађеном студијом оправданости Центра за демографска истраживања из Бање Луке.

(2) Пројекат “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској” (у даљем тексту: Пројекат) реализује Министарство поро- дице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство).

Члан 3.

(1) Избор корисника Пројекта врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).

(2) Конкурс се објављује у једним дневним новинама и на интернет страници Министарства.

(3) Конкурсом се утврђују:

-општи и посебни услови и документација која се подноси уз пријаву на конкурс,

-конкурсна процедура и

-закључивање уговора са одабраним корисницима.

(4) Образац пријаве на конкурс налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио

(5) У разматрање се узимају само комплетне пријаве.

Члан 4.

(1) Министар породице, омладине и спорта (у даљем тексту: министар) именује Комисију за спровођење поступ- ка конкурсне процедуре (у даљем тексту: комисија).

(2) Комисију чине три члана од којих је један члан представник Генералног секретаријата Владе Републике Срп-ске, а два члана су представници Министарства.

(3) Чланови комисије бирају предсједника комисије.

(4) У случају потребе, састав комисије може се проши- рити.

(5) Комисија доноси одлуке простом већином гласова.

(6) Комисија доноси пословник о раду, којим детаљније утврђује начин свог рада.

(7) За одлучивање на састанцима комисије које сазива предсједник комисије неопходно је присуство свих имено- ваних чланова комисије.(😎 Записник се води на сваком засједању комисије, који потписују предсједник и чланови комисије.

Члан 5.

Кандидат има право да се пријави на конкурс Пројекта ако испуњава сљедеће опште услове:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да има мјесто пребивалишта у Републици Српској, најмање шест мјесеци прије расписивања конкурса, а то се доказује увјерењем о мјесту пребивалишта;

3) да има у власништву земљиште за изградњу стамбеног објекта, а то се доказује изводом из јавних евиденција: доказ о ријешеним имовинскоправним односима, не старијим од шест мјесеци (земљишнокњижни извадак, посједовни лист и копија катастарског плана или посједовни лист и копија катастарског плана и увјерење да у тој општини не постоје земљишне књиге или лист непокретности и копија катастарског плана ако је изложена општина);

4) да нема ријешено стамбено питање – некретнину за становање у власништву у Босни и Херцеговини и иностранству, а то се доказује овјереном изјавом, а образац Изјаве налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио, и увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове да нема у власништву некретнину, нити је имао у власништву некретнину за становање на територији Републике Српске;

5) да је сагласан да ће, ако буде изабран као корисник Пројекта, а одлучи егзистенцију наставити изван Републике Српске или да прометује предметну некретнину у наред- них 10 година од изградње стамбеног објекта, рефундирати средства уложена у изградњу стамбене јединице;

6) брачни статус – да је у брачној заједници и да један од супружника има до 35 година живота, а то се доказује изводом из матичне књиге вјенчаних и изводом из матичне књиге рођених или

7) да je самохрани родитељ – родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом јер је:

1. други родитељ умро или није познат – то се доказује изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

2. другом родитељу одузето родитељско право – то се доказује одлуком надлежног органа о одузимању роди- тељског права другог родитеља,3. малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – то се доказује одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

Члан 6.

Посебни услови које кандидат на конкурс Пројекта тре ба да испуни су:

1) специфична категорија, односно да кандидат припада некој од сљедећих категорија:

1. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има троје или више малољетне дјеце,

2. млади брачни пар до 30 година живота који има троје или више малољетне дјеце,

3. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају троје или више малољетне дјеце,

4. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има једно или двоје малољетне дјеце,

5. млади брачни пар до 30 година живота који има једно или двоје малољетне дјеце,

6. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају једно или двоје малољетне дјеце,

7. млади брачни пар без дјеце – оба супружника имају до 30 година живота,

8. млади брачни пар без дјеце – један од супружника има до 35 година живота;

2) мјесто пребивалишта кандидата на конкурс Пројекта је према степену развијености категорисано као:

1. изразито неразвијена јединица локалне самоуправе,

2. неразвијена јединица локалне самоуправе,

3. средње развијена јединица локалне самоуправе,

4. развијена јединица локалне самоуправе.

Члан 7.

(1) Бодовање према посебним условима врши се на сљедећи начин:

1) специфична категорија којој припада кандидат на конкурс Пројекта:

1. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има троје или више малољетне дјеце бодује се са осам бодова,

2. млади брачни пар до 30 година живота који има троје или више малољетне дјеце бодује се са седам бодова,

3. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају троје или више малољетне дјеце бодује се са шест бодова,

4. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има једно или двоје малољетне дјеце бодује се са пет бодова,

5. млади брачни пар до 30 година живота који има једно или двоје малољетне дјеце бодује се са четири бода,

6. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају једно или двоје малољетне дјеце бодује се са три бода,

7. млади брачни пар без дјеце – оба супружника имају до 30 година живота бодује се са два бода,

8. млади брачни пар без дјеце – један од супружника има до 35 година живота бодује се једним бодом;

2) мјесто пребивалишта кандидата на конкурс Пројекта категорисано као:

1. изразито неразвијена јединица локалне самоуправе бодује се са 20 бодова,

2. неразвијена јединица локалне самоуправе бодује се са 15 бодова,

3. средње развијена јединица локалне самоуправе бо- дује се са 10 бодова,

4. развијена јединица локалне самоуправе бодује се са пет бодова.

(2) Уколико два кандидата или више кандидата након бодовања остваре једнак број бодова, предност се даје кандидату из мање развијене јединице локалне самоуправе.

Члан 8.

Комисија у складу са чл. 3. и 4. овог правилника:

1) разматра достављене пријаве,

2) утврђује испуњеност услова из чл. 5. и 6. овог правилника на основу приложене документације кандидата,

3) врши бодовање у складу са чланом 7. овог правилника сваког кандидата који испуни услове из чл. 5. и 6. овог правилника,

4) сачињава записник са приједлогом за избор потенцијалних корисника Пројекта, односно прелиминарну листу корисника Пројекта и доставља га министру.

Члан 9.

(1) Након спроведене конкурсне процедуре, комисија сачињава записник и прелиминарну листу корисника Пројекта и доставља је министру.

(2) Прелиминарна листа корисника Пројекта објављује се на интернет страници Министарства.

(3) На прелиминарну листу из става 2. овог члана може се уложити приговор министру у року од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници Министарства.

Члан 10.

(1) Истеком рока за улагање приговора из члана 9. Став 3. овог правилника, односно по окончању поступка одлучивања по приговору, министар утврђује коначну листу корисника Пројекта и врши избор корисника.(2) Изабрани корисник Пројекта и Министарство закључују уговор којим се дефинише период на који се уговор закључује и уређују друга међусобна права и обавезе.

Члан 11.

Изабрани корисник Пројекта у року од 120 дана од дана закључивања уговора из члана 10. став 2. овог правилника доставиће Министарству грађевинску дозволу за изградњу уговорене некретнине за становање или губи право да буде корисник по овом позиву и уговор се раскида, а на његово мјесто ступа сљедећи по броју бодова кандидат са листе из члана 10. став 1. овог правилника.

Члан 12.

Средства за финансирање Пројекта обезбјеђују се у буџету Републике са позиције Министарства у складу са Законом о омладинском организовању.

Члан 13.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку утврђивања услова за избор кори- сника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у руралним срединама у Републици Српској” (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/20).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.