ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да најкасније до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

Право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица корисниц подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

  • копију личне карте пољопривредног произвођача;
  • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
  • препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде, овјерен, односно потписан од стране подносиоца захтјева;
  • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде да предметно грло за које се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Премија за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70,00 КМ по грлу а максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.