ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

– препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. и овјерен, односно потписан од подносиоца захтјева,

– овјерену изјаву на Обрасцу 2а. да пред­мет­но  гр­ло за ко­је се оства­ру­је под­сти­цај не­ће оту­ђи­ти најмање го­ди­ну дана, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70 КМ по грлу а максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију подноси се до 30. септембра текуће године.