Јавни огласи и обавјештенја

Ј А В Н И О Г Л А С О продаји некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-50/19 од 24.09.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:  Продају се некретнине  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ у Мјесној заједници Калуђерица и то:

1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.356,52КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.098,38КМ,

3. Катастарска честица број 1574/51 Градишник, пашњак 3. класе, површине 598m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.053,72КМ,

4. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.401,94КМ,

5. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

6. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.871,28КМ,

7. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 12.717,60КМ,

8. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.552,58КМ,

9. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.037,82КМ,

10. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.068,10КМ,

11. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 14.140,76КМ,

12. Катастарска честица број 1574/67 Градишник, пашњак 3. класе, површине 535m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.099,90КМ

13. Катастарска честица број 1574/68 Градишник, пашњак 3. класе, површине 668m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.113,52КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2. овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције       износ од 1.414,10КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену  непокретност.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.

Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације:  Лицитација ће бити одржана дана 17.јануара 2022. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности:  Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу:  Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2- 250/21

Дана,17.12.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ ОГЛАС o продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-84/21 од 23.11.2021.године,  Начелник општине Петрово расписује                            

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продаје се непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац, означено  са к.ч. број 1018/3 Сочковац, кућа, површине 14 m2 ,Сочковац, њиве 3 класе, површине 948 m2 и Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 863 m2 уписаног у Посједовни лист број 55/8 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 477/1 Ораница Полигон површине 5377 m2  и дијелу парцеле број 477/2 Зграда НПП  површине 14m2 уписане у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац државна својина.

3. Почетна продајна цијена: Почетна продајна цијена непокретности износи 22.114,00 КМ.

4. Право учешћа на лицитацији Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију   текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

5. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције  износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену  губи право на поврат положене кауције.

6. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.  Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

7. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор, дужан је:

А). У року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, изградити пословни објекат у складу са планским документом-Регулационим планом „Пословна зона Сочковац“(„Службени гласник општине Петрово“, број 5/09 и 4/17) и почети са радом,

Б). Да у периоду од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, запосли у стални радни однос најмање три радника са подручја општине Петрово и задржи их у радном односу најмање три године.

Ако купац, као инвеститор не испуни обавезе из тачке 7. подтачке А) и Б)овог огласа у назначеном року продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.

8. Дан и мјесто одржавања лицитације:  Лицитација ће бити одржана дана 16.12.2021. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

10. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

11. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

12. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-238/21

Дана,26.11.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

Обавјештење о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије

Дана 06.10.2021.године ступила је на снагу Одлука о исплати мјесечног  новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије („Службени гласник републике Српске“ број 86/21).

Наведеном одлуком мјесечно новчано примање одобрава се борцима којима је на основу пријаве на  Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година број: 6-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021.године, рјешењем надлежног органа одобрена једнократна помоћ, а исплата ће се извршити у октобру мјесецу 2021.године.

Мјесечно новчано примање може се одобрити и социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година ако испуњавају услове из одлуке, а на основу поднешеног захтјева. Захтјев се може преузети у Општинској управи општине Петрово канцеларија број 69. Уколико се испуне услови исплата мјесечног новчаног примања почиње од наредног мјесеца у односу на мјесец када је захтјев поднесен.

Број: 04/1-21-1- 60 /21

Дана: 06.10.2021. године   

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                          Зоран Стјепановић.

Zahtjev-za-mjesecno-novcano-primanje-borci-ispod-60-godina-MPB.docx

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ

С циљем провођења додатних пронаталитетних мјера и активности у популационој политици Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта у сарадњи са Општином Петрово прави базу података о броју младих брачних парова до 35 година старости и самохраних родитеља који имају пребивалиште на подручју општине, а у сврху реализације пројекта „Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској“.

С тим у вези, позивамо све младе брачне парове  до 35 година старости и самохране родитеље са подручја општине Петрово, који немају ријешено стамбено питање, да се јаве у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (канцеларија бр.63 ), или на број телефона 053/262-705, ради давања потребних података.

Обавјештење остаје отворено до 15.10.2021.године.

Обавјештавамо наведене категорије становништва да је у Службеном гласнику Републике Српске број 81/21 објављен Правилник о поступку утврђивања услова за избор корисника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској”, који можете прочитати у наставку:

На основу члана 54. Закона о омладинском организовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар породице, омладине и спорта, 2. августа 2021. године, доноси

П Р А В И Л Н И КО ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА УСЛОВА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА “ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ И САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ”

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак утврђивања услова за избор корисника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској”.

Члан 2.

(1) Циљ овог правилника је да кроз реализацију пројек- та допринесе демографском развоју Републике Српске (у даљем тексту: Република) у складу са урађеном студијом оправданости Центра за демографска истраживања из Бање Луке.

(2) Пројекат “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у Републици Српској” (у даљем тексту: Пројекат) реализује Министарство поро- дице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство).

Члан 3.

(1) Избор корисника Пројекта врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).

(2) Конкурс се објављује у једним дневним новинама и на интернет страници Министарства.

(3) Конкурсом се утврђују:

-општи и посебни услови и документација која се подноси уз пријаву на конкурс,

-конкурсна процедура и

-закључивање уговора са одабраним корисницима.

(4) Образац пријаве на конкурс налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио

(5) У разматрање се узимају само комплетне пријаве.

Члан 4.

(1) Министар породице, омладине и спорта (у даљем тексту: министар) именује Комисију за спровођење поступ- ка конкурсне процедуре (у даљем тексту: комисија).

(2) Комисију чине три члана од којих је један члан представник Генералног секретаријата Владе Републике Срп-ске, а два члана су представници Министарства.

(3) Чланови комисије бирају предсједника комисије.

(4) У случају потребе, састав комисије може се проши- рити.

(5) Комисија доноси одлуке простом већином гласова.

(6) Комисија доноси пословник о раду, којим детаљније утврђује начин свог рада.

(7) За одлучивање на састанцима комисије које сазива предсједник комисије неопходно је присуство свих имено- ваних чланова комисије.(😎 Записник се води на сваком засједању комисије, који потписују предсједник и чланови комисије.

Члан 5.

Кандидат има право да се пријави на конкурс Пројекта ако испуњава сљедеће опште услове:

1) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да има мјесто пребивалишта у Републици Српској, најмање шест мјесеци прије расписивања конкурса, а то се доказује увјерењем о мјесту пребивалишта;

3) да има у власништву земљиште за изградњу стамбеног објекта, а то се доказује изводом из јавних евиденција: доказ о ријешеним имовинскоправним односима, не старијим од шест мјесеци (земљишнокњижни извадак, посједовни лист и копија катастарског плана или посједовни лист и копија катастарског плана и увјерење да у тој општини не постоје земљишне књиге или лист непокретности и копија катастарског плана ако је изложена општина);

4) да нема ријешено стамбено питање – некретнину за становање у власништву у Босни и Херцеговини и иностранству, а то се доказује овјереном изјавом, а образац Изјаве налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио, и увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове да нема у власништву некретнину, нити је имао у власништву некретнину за становање на територији Републике Српске;

5) да је сагласан да ће, ако буде изабран као корисник Пројекта, а одлучи егзистенцију наставити изван Републике Српске или да прометује предметну некретнину у наред- них 10 година од изградње стамбеног објекта, рефундирати средства уложена у изградњу стамбене јединице;

6) брачни статус – да је у брачној заједници и да један од супружника има до 35 година живота, а то се доказује изводом из матичне књиге вјенчаних и изводом из матичне књиге рођених или

7) да je самохрани родитељ – родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом јер је:

1. други родитељ умро или није познат – то се доказује изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

2. другом родитељу одузето родитељско право – то се доказује одлуком надлежног органа о одузимању роди- тељског права другог родитеља,3. малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – то се доказује одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

Члан 6.

Посебни услови које кандидат на конкурс Пројекта тре ба да испуни су:

1) специфична категорија, односно да кандидат припада некој од сљедећих категорија:

1. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има троје или више малољетне дјеце,

2. млади брачни пар до 30 година живота који има троје или више малољетне дјеце,

3. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају троје или више малољетне дјеце,

4. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има једно или двоје малољетне дјеце,

5. млади брачни пар до 30 година живота који има једно или двоје малољетне дјеце,

6. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају једно или двоје малољетне дјеце,

7. млади брачни пар без дјеце – оба супружника имају до 30 година живота,

8. млади брачни пар без дјеце – један од супружника има до 35 година живота;

2) мјесто пребивалишта кандидата на конкурс Пројекта је према степену развијености категорисано као:

1. изразито неразвијена јединица локалне самоуправе,

2. неразвијена јединица локалне самоуправе,

3. средње развијена јединица локалне самоуправе,

4. развијена јединица локалне самоуправе.

Члан 7.

(1) Бодовање према посебним условима врши се на сљедећи начин:

1) специфична категорија којој припада кандидат на конкурс Пројекта:

1. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има троје или више малољетне дјеце бодује се са осам бодова,

2. млади брачни пар до 30 година живота који има троје или више малољетне дјеце бодује се са седам бодова,

3. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају троје или више малољетне дјеце бодује се са шест бодова,

4. самохрани родитељ који самостално врши родитељско право и има једно или двоје малољетне дјеце бодује се са пет бодова,

5. млади брачни пар до 30 година живота који има једно или двоје малољетне дјеце бодује се са четири бода,

6. млади брачни пар – један од супружника има до 35 година живота и имају једно или двоје малољетне дјеце бодује се са три бода,

7. млади брачни пар без дјеце – оба супружника имају до 30 година живота бодује се са два бода,

8. млади брачни пар без дјеце – један од супружника има до 35 година живота бодује се једним бодом;

2) мјесто пребивалишта кандидата на конкурс Пројекта категорисано као:

1. изразито неразвијена јединица локалне самоуправе бодује се са 20 бодова,

2. неразвијена јединица локалне самоуправе бодује се са 15 бодова,

3. средње развијена јединица локалне самоуправе бо- дује се са 10 бодова,

4. развијена јединица локалне самоуправе бодује се са пет бодова.

(2) Уколико два кандидата или више кандидата након бодовања остваре једнак број бодова, предност се даје кандидату из мање развијене јединице локалне самоуправе.

Члан 8.

Комисија у складу са чл. 3. и 4. овог правилника:

1) разматра достављене пријаве,

2) утврђује испуњеност услова из чл. 5. и 6. овог правилника на основу приложене документације кандидата,

3) врши бодовање у складу са чланом 7. овог правилника сваког кандидата који испуни услове из чл. 5. и 6. овог правилника,

4) сачињава записник са приједлогом за избор потенцијалних корисника Пројекта, односно прелиминарну листу корисника Пројекта и доставља га министру.

Члан 9.

(1) Након спроведене конкурсне процедуре, комисија сачињава записник и прелиминарну листу корисника Пројекта и доставља је министру.

(2) Прелиминарна листа корисника Пројекта објављује се на интернет страници Министарства.

(3) На прелиминарну листу из става 2. овог члана може се уложити приговор министру у року од осам дана од дана њеног објављивања на интернет страници Министарства.

Члан 10.

(1) Истеком рока за улагање приговора из члана 9. Став 3. овог правилника, односно по окончању поступка одлучивања по приговору, министар утврђује коначну листу корисника Пројекта и врши избор корисника.(2) Изабрани корисник Пројекта и Министарство закључују уговор којим се дефинише период на који се уговор закључује и уређују друга међусобна права и обавезе.

Члан 11.

Изабрани корисник Пројекта у року од 120 дана од дана закључивања уговора из члана 10. став 2. овог правилника доставиће Министарству грађевинску дозволу за изградњу уговорене некретнине за становање или губи право да буде корисник по овом позиву и уговор се раскида, а на његово мјесто ступа сљедећи по броју бодова кандидат са листе из члана 10. став 1. овог правилника.

Члан 12.

Средства за финансирање Пројекта обезбјеђују се у буџету Републике са позиције Министарства у складу са Законом о омладинском организовању.

Члан 13.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку утврђивања услова за избор кори- сника пројекта “Изградња стамбених јединица за младе брачне парове и самохране родитеље у руралним срединама у Републици Српској” (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/20).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ:

Општинска управа Петрово обавјештава родитеље троје и више дјеце са подручја ове општине, да су у току припреме за оснивање удружења.С тим у вези у петак 17. септембра у Цедаму (приземље зграде општине), са почетком у 17:00 часове, биће одржан састанак на ком је предвиђен избор руководства општинског Удружења родитеља троје и више дјеце.

Позивамо све родитеље троје и више дјеце са подручја наше општине да присуствују овом састанку

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

– препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. и овјерен, односно потписан од подносиоца захтјева,

– овјерену изјаву на Обрасцу 2а. да пред­мет­но  гр­ло за ко­је се оства­ру­је под­сти­цај не­ће оту­ђи­ти најмање го­ди­ну дана, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70 КМ по грлу а максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију подноси се до 30. септембра текуће године.

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-8/19 од 27.02.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу:

    Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:

    Продаје се непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац, означено  са к.ч. број 1036/2 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 4366 m2 уписано у Посједовни лист број 55/5 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 475/1 „Сочковац остало неплодно земљиште“, површине 9385 m2  уписано у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац,  државна својина и  к.ч. број 1037/2 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 1028 m2 и Сочковац њиве 3. класе површине 2767 m2 уписано у Посједовни лист број 55/5 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара парцели број 476/1 „Ораница полигон“ ораница површине 2767 m2  и дијелу парцеле број 475/1 „Сочковац остало неплодно земљиште“, површине 9385 m2  уписано у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац,  државна својина.

3. Почетна продајна цијена:                        

    Почетна продајна цијена непокретности износи 78.345,00 КМ.

4. Право учешћа на лицитацији

    Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију   текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

5. Начин полагања кауције:

    За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције  износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену  губи право на поврат положене кауције.

6. Начин и услови плаћања куповне цијене:

 Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак  дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.  Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

7. Предаја непокретности у посјед:

 Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене.

8. Дан и мјесто одржавања лицитације:

 Лицитација ће бити одржана дана 13.09.2021. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности:

  Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово. Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

10. Орган који проводи поступак лицитације:

   Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

11. Начин провођења поступка лицитације:

   Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

12. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу:

   Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских  одреда 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-185/21                                                               

Дана,25.08.2021.године       

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КОЗА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче коза са подручја општине да до 31. августа могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 10 коза и/или који су извршили набавку квалитетно-приплодних коза (двизица и јарица). Основно стадо чине женска грла која су дала потомство и јарчеви осјеменитељи.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

обрачун премије Образац 3, прилог правилника,

– копије педигреа и увјерење о здравственом стању животиња.

Подносилац захтјева је, уз наведену документацију, дужан доставити и овјерену изјаву (образац се може преузети у канцеларији број 68 у згради општине ) да пред­мет­но гр­ло за ко­је се оства­ру­ју под­сти­цаји не­ће оту­ђи­ти најмање двије го­ди­не, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj и набавку квалитетно-приплодних коза износи до 20 КМ по грлу.  Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 1.000,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију за узгој и набавку квалитетно-приплодних коза подноси се у периоду узгоја, односно набавке, а најкасније до 31. августа текуће године.