Јавни огласи и обавјештенја

ОМЛАДИНСКА БАНКА ПЕТРОВО:Објављен позив за микробизнисе

Битно је напоменути и једну новину: микробизниси који су се регистровали у општини Петрово од 01.01.2024. године као сп (основна или додатна дјелатност) или пољопривредно комерцијално газдинство могу да аплицирају на овај позив. На овај начин даје се могућност за више младих предузетника да се прикључе и искористе прилику за грант. Наравно, пријавити се могу и идеје које нису регистроване, као и до сада.

Детаљи на линку:

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-91/23 од 24.11.2023.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу:

Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово.

2. Предмет продаје:

Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у обухвату  Регулационог плана Туристичка зона „Калуђерица“ а ради изградње викенд кућа и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.433,00КМ,

2. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.062,00КМ,

3. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.540,00КМ,

4. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 17.279,00КМ.

3. Право учешћа на лицитацији

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.  овог огласа.

4. Начин полагања кауције:

За учешће у поступку лицитације за куповину непокретности из тачке 2. огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.730,00 КМ

Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене:

Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

Купац непокретности из тачке 2.овог огласа, дужан је да плати накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско.

6. Предаја непокретности у посјед:

 Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене.

Купац земљишта из тачке 2. овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из става 2.ове тачке огласа, продавац може тужбом тражит раскидање уговора о купопродаји и купцу извршит поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова и без обрачуна затезних камата.

Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.

Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације:

Лицитација ће бити одржана дана 15. децембра 2023. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:

 Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације:

Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу:

 Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-206/23

Дана, 28.11.2023.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ КОНКУРС

Број: 02-120- 4/23                                                                                         

Дана:16.11 .2023.  године   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 77. ,члана 78. а у вези са чланом 50. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима jединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) Начелник општине Петрово објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање и попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме

1. Секретара Скупштине општине Петрово 1 извршилац

2.Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 1 извршилац

3. Стручни сарадник за послове инфопулта 1 извршилац

4. Стручни сарадник за персоналне и опште послове 1 извршилац

5. Стручни сарадник за друштвене дјелатности и цивилни сектор 1 извршилац.

I. Опис послова

1. Секретар Скупштине општине врши административно-техничке послове за  потребе Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику, потпредсједнку Скупштине, одборницима и радним тијелима Скупштине и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.

2. Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за законитост рада одјељења, те обавља и друге послове из своје надлежности утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Петрово. 

3. Опис послова  за позиције  3, 4 и 5.утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе  општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18, 4/18,1/20,5/20, 10/20,6/21,12/21,7/22,9/22,15/22,12/23 и 14/23).

II. Мандат

Секретар Скупштине општине и начелнк одјељења бирају се и именују на вријеме трајања мандата Скупштине општине конституисане накона Локалних избора у БиХ 2020. године.

III. Статус

Секретар Скупштине општине и начелник одјељења имају статус службеника на руководећим радним мјестима јединице локалне самоуправе.

IV. Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

6.да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања конкурса,

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V. Посебни услови:

За позицију под редним бројем 1. – Завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару;

За позицију под редним број 2. – Завршен четворогодишњи студиј правног или економског смјера, друштвеног, техничког или други факултет природног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару;

За позицију под редним бројем 3: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 4: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 5: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање шест мјесеци радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару .

VI. Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником:

1. за испуњавање општих услова кандидати су дужни приложити:

а) фото-копију личне карте или пасоша,

б) извод из МКР,

в) увјерење о држављанству,

г) изјаву о испуњавању услова из подтачки. 4, 5, 6 и 7 тачке IV конкурса,

2. за испуњавање посебних услова кандидати су дужни приложити:

а) фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно ако нема положен стручни испит изјаву којом се обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

в) исправу о доказивању радног искуства (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

г) доказ о познавању рада на рачунару.

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником.        

Пријава на Јавни конкурс за позиције 3, 4 и 5. подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе општине Петрово.            

VII. Поступак избора

Након спроведеног изборног поступка, прворангирани кандидати на оглашеним позицијама, дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији:  увјерење о држављанству РС или БиХ, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци), овјерену изјаву о испуњености услова из подтачки 4, 6 и 7  тачке IV. конкурса, увјерење о општој здравственој способности.

Изборни поступак за оглашену позицију 1. спроводиће Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине.

Изборни поступак за оглашене позиције 2, спроводиће Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Петрово.

Изборни поступак за оглашене позиције 3,4 и 5.спроводиће Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме Општинске управе општине Петрово.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор обавиће се усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, рачунајући од задњег објављивања. Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу  „Блиц“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“ и интернет страници општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник  Зоран Стјепановић  телефон 053/262-704.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште, на адресу Општинска управа Петрово, Озренских одреда број 25. 74317 Петрово, са назнаком оглашене позиције на коју се конкурише.

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                            Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о расправи о приједлогу Одлуке о дугорочном кредитном задужењу

На основу члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) Начелник општине Петрово обавјештава грађане општине Петрово да ће се на сједници Скупштине општине, која ће бити одржана 04.10.2023. године са почетком у 10 часова,  расправљати о приједлогу Одлуке о дугорочном кредитном  задужењу општине Петрово. 

 

      

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ДЕМОБИЛИСАНЕ БОРЦЕ ВРС

Одјељење за општу управу Општине Петрово обавјештава демобилисане борце Војске Републике Српске старости преко 45 година, категорисане као борци од прве до седме категорије, да у канцеларији број 69 у згради општине могу поднијети захтјев за остваривање права на јединствени (мјесечни) борачки додатак.

Образац захтјева може се преузети на Инфо пулту у згради Општине. Уз попуњен образац захтјева неопходно је доставити копију личне карте, копију текућег рачуна (за они који имају отворен рачун) и Рјешење о категоризацији.

Захтјев НЕ ПОДНОСЕ демобилисни борци старији од 60 година који су већ остварили право на мјесечни борачки додатак.

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-65/23 од 31.08.2023.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у обухвату  Регулационог плана Туристичка зона „Калуђерица“ а ради изградње викенд кућа и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.433,00КМ,

2. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.062,00КМ,

3. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.540,00КМ,

4. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.894,50КМ,

5. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.265,50КМ,

6. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 17.279,00КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа. Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.  овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације за куповину непокретности из тачке 2. огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.730,00 КМ. Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. Купац непокретности из тачке 2.овог огласа, дужан је да плати накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско.

6. Предаја непокретности у посјед:  Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта из тачке 2. овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из става 2.ове тачке огласа, продавац може тужбом тражит раскидање уговора о купопродаји и купцу извршит поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова и без обрачуна затезних камата. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке. Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 22. септембра 2023. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу:

Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-152/23

Дана 01.09.2023.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.