Грађевинске дозволе

Грађевинску дозволу издаје орган управе надлежан за послове грађења у јединицама локалне самоуправе, на чијем подручју се објекат гради.

Изузетно, Министар издаје грађевинску дозволу за објекте из члана 60. став 2. Закона о уређењу пеостора и грађењу.