Куповина некретнина и регистрација власништва

Према Уставу Републике Српске страна лица могу стицати право својине и права на основу улагања капитала, у складу са законом. Својинска и друга права страног улагача стечена на основу уложеног капитала, не могу се ограничити или одузети законом или другим прописом.

Према члану 12. Закону о политици директних страних улагања у БиХ страни улагачи имају иста власничка права на некретнинама као и лица која имају држављанство БиХ, односно припадност БиХ. Страни улагачи из једне од држава насљедница бивше СФРЈ имају таква права под условом да улагачи који имају држављанство БиХ односно припадају БиХ, имају иста таква права у држави насљедници о којој се ради.
Члановима 15. и 16. Закона о стварним правима („Службени гласник РС“ бр. 124/08, 58/09 и 95/11) такође је регулисано стицање права својине на непокретностима од стране страних лица.
У проткле три године направљен је значајан искорак у смањењу броја процедура и дана за промет и укњижење непокретности, усљед реформи земљишно књижне администрације (већина старих земљишних књига и катастарске евиденције пренесена је у електорнски облик) новог Закона о стварним правима , и др.
У наредни три године са комплетним процесом дигитализације и даљим реформама број прецедура ће још бити смањен.
Право својине и друга стварна права на непокретностима, на основу правног посла, стичу се уписом у земљишну књигу.
У земљишну књигу се уписују све непокретности.
Стандарди услуга у земљишно-књижним канцеларијама www.ezkr.net