Директни порези

Директни порези се налазе у искључивој надлежности ентитета и Брчко Дистрикта

У Републици Српкој се примјењује јединствена стопа пореза на доходак од 10%
Сви странци са сталним пребивалиштем у Републици Српској су дужни платити порез на доходак на приходе остварене у календарској години на територији Републике Српске. Једнако тако, сви странци које не бораве стално у РС, али који зарађују доходак у РС сматрају се пореским обвезницима.
Порез на добит
Порез на добит у Републици Српској се обрачунава по стопи од 10%.
Порез на добит прилагођен је стандардима ЕУ. Страна правна лица су обвезници пореза на добит:
• ако обављају дјелатност и имају стално мјесто пословања у Републици Српској за добит која се односи на то стално мјесто пословања
• ако остварује приход од непокретне имовине која се налази у Републици Српској за добит која се односи на ту непокретну имовину
Опорезивање страних правних лица детаљније је прописано члановима 24. до 32. Закона о порезу на добит.

Закони из области:
• Закон о порезу на добит – примјењује се од 01.01.2007. године (Службени гласник РС 91/06)
• Закон о порезу на доходак – примјењује се од 01.01.2007. године (Службени гласник РС 91/06, 128/06, 120/08, 70/10 и 1/11)
Порез на непокретност
0.05% до 0.5% процјењене вриједности непокретности на дан 31.12.(издавање пореског рачуна до 31.03. текуће за претходну годину/плаћање у двије рате и то: 30.06. и 31.12.) примјена од 01.01.2012. године којим се укидају порез на имовину и порез на пренос непокретности, наслијеђе и поклон..

Закони из области:
• Закон о порезу на непокретност (Службени гласник РС 110/08 и 118/09)
Пореске олакшице
Страна улагања могу бити ослобођена плаћања пореских обавеза у складу са одредбама закона који регулишу пореску политику у Републици Српској, уважавајући члан 9. Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини. Правна лица у својини страног улагања имају иста права, обавезе и одговорности као правна лица која су у потпуној својини домаћих правних или физичких лица.
У пореским прописима Републике Српске нема посебних предвиђених ослобађања за стране улагаче.
Што се тиче општих пореских ослобађања нови Закон о порезу на доходак је предвидио ослобађање пореза на доходак на примање лица које је запослено након 01.02.2011, а при том је старије од 50 година и претходно је минимално провео годину дана непрекидно на евиденцији Завода за запошљавање.

Привредна комора Републике Српске је ослободила плаћања чланарине све пословне субјекте који се региструју у 2011. години за ову годину и биће ослобођена плаћања чланарине и за наредну годину.