Страни радници – радна дозвола

Поред општих услова утврђених законом, услова одређених колективним уговором и општим актима послодавца, странац мора да испуњава и посебан услов да има радну дозволу издату од стране Завода за запошљавање Републике Српске. Радну дозволу за закључивање уговора о раду са странцем издаје филијала Завода за запошљавање надлежна према сједишту послодавца, а на основу захтјева истог. Издавање радних дозвола дефинисано је Законом о запошљавању странаца и лица без држављанства („Сл. Гласник РС 24/09 и 117/11).
Странци са одобреним сталним боравком у БиХ, странци са одобреном међународном заштитом у БиХ и странци са одобреном привременом заштитом имају право на рад у Републици Српској као и њени грађани, без обавезе прибављања радне дозволе.

Филијала Завода не може издати радну дозволу ако на евиденцији незапослених у бироу према сједишту послодавца има незапослених лица одговарајуће стручне спреме, која испуњавају услове тражене захтјевом осим у случајевима када незапослено лице са евиденције одбије запослење у траженој струци.
Изузетно од овог рјешења, страним улагачима или оснивачима привредног друштва, односно предузећа са сједиштем у Републици, филијала Завода ће издати радну дозволу без обзира да ли на евиденцији незапослених има лица која испуњавају услове тражене захтјевом за издавање радне дозволе.
Укратко о потребној документацији:
• Љекарско увјерење само код првог захтјева
• Није потребно нострификовати диплому, овјерена копија дипломе као доказ
• Вријеме обраде кратко.
Уз захтјев за издавање радне дозволе послодавац је дужан да приложи:
• рјешење о регистрацији, надлежног органа за обављање дјелатности послодавца,
• податке о странцу са којим намјерава закључити уговор о раду или други одговарајући уговор, а нарочито: име и презиме, имена и презимена родитеља, датум рођења, пол, мјесто пребивалишта и адресу становања у земљи поријекла, број датум и мјесто издавања важећих путних исправа,
• податке о радном мјесту или врсти посла, те условима рада,
• образложење о оправданости запошљавања странца – опис посла на који се странац запошљава и врста стручне спреме и стручних знања и квалификација који се траже за обављање тог посла,
• љекарско увјерење (само приликом прве радне дозволе) и
• овјерену копију пасоша.