Надлежности

Надлежности начелника општине
Надлежности начелника општине регулисане су Законом о локалној самоуправи Републике Српске.На основу тог Закона начелник Општине Петрово:• предлаже статут општине,
• предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
• израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
• обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
• спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
• извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини,
• доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
• доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
• доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
• реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
• даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
• подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
• покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
• закључује уговоре у име општине, у складу са актима скупштине општине,
• рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
• одговоран је за законитост свих аката које предлаже скупштини општине,
• доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и
• обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.