ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда општине Петрово
Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско-планинско подручје, а осталих 35% територије је равничарско.

Када се говори о пољопривредној производњи, најважније питање које се поставља односи се на флексибилност постојећих пољопривредних система и способност прилагодбе еколошким потребама руралног развоја с једне стране, те законима тржишта с друге стране.
Због тога је за потребе планирања, односно усмјеравања развоја и инвестиција неопходно располагати основним подацима о постојећим типовима произвођача и пољопривредно-производних система, ограничења за њихов развој, потенцијала и могућности.

Производња на подручју општине је углавном традиционална и екстензивна. Иако се чине напори у области сточарства и воћарства, видљиво је да произвођачи требају велику помоћ у свакодневној производњи. То се прије свега односи на едукацију у спремању силаже, подизању воћњака са новим сортама, и сл.

Основ пољопривредне производње чини сточарство. Према процјени општинске администрације у општини се налази око 90 фарми са три и више грла стоке (тов и млијеко).
Климатско-географске карактеристике територије погодне су за развој и интензивирање ове гране пољопривреде.
Биљна производња

У структури биљне производње доминира ратарство и воћарство.

Од воћних култура узгајају се: шљиве, јабуке и крушке.

У ратарству нагласак је на производњи кукуруза за зрно и за силажу. Осим кукуруза узгаја се још и пшеница, јечам, зоб и раж.Значајан је и узгој крмива, ТДС и луцерке.

У повртларству се највише узгаја кромпир, а од осталог поврћа: црвени лук, парадајз, купус.
Спорадично се узгој поврћа одвија и у пластеницима.
Сточарство

У структури сточарства доминирају произвођачи који узгајају краве за производњу млијека. Осим музних крава узгајају се и бикови за тов, овце, а произвођачи се баве и свињогојством, перадарством, узгојем кока носиља, бројлера, пчела.
Структура власништва

У структури пољопривредног земљишта доминира приватни сектор. Нажалост, не располажемо са подацима о катастарском власништву земљишта.
Радна снага

На фарми углавном ради произвођач са својим укућанима. Запошљавање сезонске радне снаге није уобичајено.

И у општини Петрово, као и свим другим општинама у БиХ ограничени су приступи кредитним средствима. Услови које постављају банке-хипотекарни кредити, високе камате и сл., нису стимулирајуће за инвестирање у пољопривреду.
Земљиште

Општина Петрово лежи на ријеци Спречи. Постоје проблеми са квалитетом воде, што може имати негативан утицај за наводњавање, односно загађивање околног земљишта.

Подручје општине са аспекта земљишта располаже алувијалном земљишту на широким ријечним долинама.

У општини је изражена зоналност земљишта са аспекта надморске висине и нагнутости терена.
Највећи дио општине је са аспекта нагиба погодан за врло диверзифицирану интензивну производњу, посебно повртларство и воћарство. У долинама ријеке Спрече терен је раван и погодан за интензивну повртларску и ратарску производњу. На овом земљишту је реална могућност наводњавања.

Друга зона се благо уздиже у формацију благо нагнутих брда, нешто веће надморске висине која су изузетно повољна за развој воћарства и повртларства. Ова зона је прелазна између алувијалних низинских тала и већих планина.