О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о приступању измјени Регулационог плана „Туристичке зона Калуђерица“

На сједници Скупштине Општине Петрово, одржаној дана 29.06.2022. године, донесена је Одлука о приступању измјени Регулационог плана „Туристичка зона Калуђерица“,  бр. 01-022-50/22, од 29.06.2022. године (”Службени гласник општине Петрово”, бр. 6/22). Носилац припреме предметног плана је Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Петрово.

У складу са чланом 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), позивамо сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене плана у к.о Петрово, к.о Васиљевци и к.о. Порјечина, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.