Јавни огласи и обавјештенја

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да најкасније до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

Право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица корисниц подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

  • копију личне карте пољопривредног произвођача;
  • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
  • препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде, овјерен, односно потписан од стране подносиоца захтјева;
  • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде да предметно грло за које се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Премија за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70,00 КМ по грлу а максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о приступању измјени Регулационог плана „Туристичке зона Калуђерица“

На сједници Скупштине Општине Петрово, одржаној дана 29.06.2022. године, донесена је Одлука о приступању измјени Регулационог плана „Туристичка зона Калуђерица“,  бр. 01-022-50/22, од 29.06.2022. године (”Службени гласник општине Петрово”, бр. 6/22). Носилац припреме предметног плана је Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Петрово.

У складу са чланом 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), позивамо сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене плана у к.о Петрово, к.о Васиљевци и к.о. Порјечина, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава пчеларе са подручја општине да најкасније до 31. јула могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.


Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који посједују најмање 20 кошница, односно пчелињих друштава.

За остваривање права на подстицај неопходно је да пчелари поднесу захтјев на прописаном обрасцу (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

  • копију личне карте пољопривредног произвођача,
  • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,
  • доказ о евиденцији пчелара и пчелињих друштава у МПШВ.

Премија за узгој пчела износи 5,00 КМ по кошници. Максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години износи 500,00 КМ.

Ј А В Н И О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-48/22 од 29.06.2022.године и Одлуке о продаји непокретности у Мјесној заједници Карановац број 01-022-49/22 од 29.06.2022. ,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово;

2. Предмет продаје:

a)  Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.154,90КМ;

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.039,35КМ;

3. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.209,05КМ;

4. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.562,80КМ;

5. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.768,60КМ;

6. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.162,00КМ;

7. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.580,85КМ;

8. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.967,15КМ;

9. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.003,25КМ;

10. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 16.858,70КМ.

б) непокретности у Мјесној заједници Карановац, означене  са к.ч. број 214/4 поље привредна зграда, површине 417 m2 , поље економско двориште, површине 1035 m2 уписана у Посједовни лист број 54/12 к.о. Карановац, посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 224/21  економско двориште 3837 m2 , привредна зграда, површине 763m2 уписана у з.к. уложак број 661 к.о.Карановац, власништво ЗЗ „Грачанка“п.о. Грачаница са дијелом 1/1, по почетној продајној цијени од 18.321,00 КМ/ m2.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа. Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.  подтачке а) овог огласа.

4. Начин полагања кауције за учешће у поступку лицитације:

1.)  за куповину непокретности из тачке 2.подтачке а) огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.685,70 КМ;

2.) за куповину непокретности из тачке 2.подтачке б) огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.832,00КМ.

Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене.

1.) Купац земљишта из тачке 2. подтачке а) овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути  уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.

Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

2.) Купац земљишта из тачке 2. подтачке б) овог огласа као будући инвеститор дужан је да да до краја 2025.године, уложи средства у износу од најмање 300.000,00КМ  на име уређења и изградње објеката. Вриједност изведених радова утврђује вјештак грађевинске струке са листе судских вјештака.Ако купац, као инвеститор не испуни обавезе око улагања средстава до краја 2025.године продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 20.јула 2022. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-122/22

Дана,01.07.2022.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ

ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата