Јавни огласи и обавјештенја

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 59 .Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 5. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2023. години  („Службени гласник општине Петрово“, број: 3/23), Начелник општине Петрово расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2023. ГОДИНИ

I – ОПИС  СТИПЕНДИЈА  И ЗАНИМАЊА

Општина Петрово расписује конкурс за додјелу студентских стипендија у 2023. години за          11 ( једанаест) нових редовних студената првог циклуса студија које ће се исплаћивати у  десет (10) једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

Шест (6) стипендија ће се додијелити за следеће врсте занимања и годинe студија:

  1. Економски факултет, смјер: економија, прва година, 1 (један) студент,
  2. Академија умјетности, одсјек: за графику и дизајн, прва година, 1 (један) студент,
  3. Медицински факултет, смјер: сестринство, прва година, 1 (један) студент,   
  4.  Правни факултет, основне академске студије ,прва година, 1 (један) студент
  5.  Филозофски факултет,смјер: предшколско васпитање, прва година, 1 (један) студент
  6.  Факултет техничких наука,смјер: чисте енерг. технологије, прва година, 1 (један) студент.

Пет (5 ) стипендија биће додијељене  без обзира на врсту занимања и годину студија.

II- ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:

      а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

      б) да први пут уписују одређену годину студија,

      в) да имају пребивалиште на територији општине Петрово,

      г) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања

        Критеријуми за утврђивање ранг листе и додјелу стипендија су:

      – остварени просјек оцјена на претходној студијској години односно школској години,

      – уписана година студија,

      – дефицитарна занимања,

      – социјални статус и број чланова домаћинстава и

      – признања остварена на такмичењима и друга остварена признања.

Бодовање и рангирање пријава ће се вршиту у складу са Правилником о додјели студентских стипендија(„Службени гласник општине Петрово“, број: 15/08 и 1/15).

III- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс , која се може преузети на инфопулту општине  и интернет страници општине Петрово ,потребно је доставити сљедећа документа:

  1.Увјерење о пребивалишту-CIPS,

  2. Увјерење о држављанству,

  3.Увјерење о упису године студија,

  4.Увјерење о просјеку оцјена на факултету,

  5.Диплому и свједочанства о завршној средњој школи ( студенти 1. године ),

  6. Овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,

  7. Овјерену изјаву о заједнилком домаћинству- Кућна листа,

  8.Потврду да се незапослени члан домаћинства налази на евиденцији Завода за запошљавање,

  9.Потврду о примањима чланова домаћинства за последња три мјесеца,

 10.Потврду о статусу породице погинулог борца ВРС,

11. Потврду о признавању статуса дјетета РВИ,

12.Потврду да је породица у статусу социјалних потреба,

13.Доказе о оствареним наградама и признањима.

Сва документа морају бити у оригиналу или овјерене копије.

IV- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Еуроблиц“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Службеник за давање додатних објашњења је Зоран Стјепановић, телефон 053/262-704.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу општина Петрово 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за провођење поступка додјеле стипендија“.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Еуроблиц“, огласној табли Општинске управе и на интернет страници општине Петрово.

                                                                                        

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић дипл.инж.пољ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВО

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да најкасније до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

Право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица корисниц подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

  • копију личне карте пољопривредног произвођача;
  • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
  • препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде, овјерен, односно потписан од стране подносиоца захтјева;
  • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из Прилога Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде да предметно грло за које се остварује подстицај неће отуђити најмање годину дана, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Премија за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70,00 КМ по грлу а максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о приступању измјени Регулационог плана „Туристичке зона Калуђерица“

На сједници Скупштине Општине Петрово, одржаној дана 29.06.2022. године, донесена је Одлука о приступању измјени Регулационог плана „Туристичка зона Калуђерица“,  бр. 01-022-50/22, од 29.06.2022. године (”Службени гласник општине Петрово”, бр. 6/22). Носилац припреме предметног плана је Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Петрово.

У складу са чланом 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), позивамо сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене плана у к.о Петрово, к.о Васиљевци и к.о. Порјечина, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву.