Јавни огласи и обавјештенја

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ:

Општинска управа Петрово обавјештава родитеље троје и више дјеце са подручја ове општине, да су у току припреме за оснивање удружења.С тим у вези у петак 17. септембра у Цедаму (приземље зграде општине), са почетком у 17:00 часове, биће одржан састанак на ком је предвиђен избор руководства општинског Удружења родитеља троје и више дјеце.

Позивамо све родитеље троје и више дјеце са подручја наше општине да присуствују овом састанку

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КВАЛИТЕТНО-ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица са подручја општине да до 30. септембра могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 3 грла (крмача и супрасних назимица заједно) обиљежених ушном маркицом, потврдом или изјавом надлежног ветеринара да је грло обиљежено.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

– препис картона употребе у приплоду за приплодне крмаче и супрасне назимице, сачињен на Обрасцу 2. и овјерен, односно потписан од подносиоца захтјева,

– овјерену изјаву на Обрасцу 2а. да пред­мет­но  гр­ло за ко­је се оства­ру­је под­сти­цај не­ће оту­ђи­ти најмање го­ди­ну дана, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица износи до 70 КМ по грлу а максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у обрачунском периоду је 560,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију подноси се до 30. септембра текуће године.

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-8/19 од 27.02.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу:

    Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:

    Продаје се непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац, означено  са к.ч. број 1036/2 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 4366 m2 уписано у Посједовни лист број 55/5 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 475/1 „Сочковац остало неплодно земљиште“, површине 9385 m2  уписано у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац,  државна својина и  к.ч. број 1037/2 Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 1028 m2 и Сочковац њиве 3. класе површине 2767 m2 уписано у Посједовни лист број 55/5 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара парцели број 476/1 „Ораница полигон“ ораница површине 2767 m2  и дијелу парцеле број 475/1 „Сочковац остало неплодно земљиште“, површине 9385 m2  уписано у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац,  државна својина.

3. Почетна продајна цијена:                        

    Почетна продајна цијена непокретности износи 78.345,00 КМ.

4. Право учешћа на лицитацији

    Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију   текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

5. Начин полагања кауције:

    За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције  износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену  губи право на поврат положене кауције.

6. Начин и услови плаћања куповне цијене:

 Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак  дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.  Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

7. Предаја непокретности у посјед:

 Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене.

8. Дан и мјесто одржавања лицитације:

 Лицитација ће бити одржана дана 13.09.2021. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности:

  Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово. Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

10. Орган који проводи поступак лицитације:

   Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

11. Начин провођења поступка лицитације:

   Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

12. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу:

   Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских  одреда 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-185/21                                                               

Дана,25.08.2021.године       

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КОЗА

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче коза са подручја општине да до 31. августа могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.

Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 10 коза и/или који су извршили набавку квалитетно-приплодних коза (двизица и јарица). Основно стадо чине женска грла која су дала потомство и јарчеви осјеменитељи.

За остваривање права на подстицај неопходно је да узгајивачи поднесу захтјев надлежном одјељењу Општинске управе а образац захтјева могу преузети у канцеларији број 68 у згради општине.

Уз попуњен захтјев неопходно је приложити:

– копију личне карте пољопривредног произвођача,

– копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,

обрачун премије Образац 3, прилог правилника,

– копије педигреа и увјерење о здравственом стању животиња.

Подносилац захтјева је, уз наведену документацију, дужан доставити и овјерену изјаву (образац се може преузети у канцеларији број 68 у згради општине ) да пред­мет­но гр­ло за ко­је се оства­ру­ју под­сти­цаји не­ће оту­ђи­ти најмање двије го­ди­не, из­у­зев због здравствених и репродуктивних про­бле­ма, при чему се обезбјеђује потврда вете­ри­на­ра о уги­ну­ћу или нео­п­ход­но­сти мје­ре при­нуд­ног клања.

Премија за узгоj и набавку квалитетно-приплодних коза износи до 20 КМ по грлу.  Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 1.000,00 КМ.

Захтјев за остваривање права на премију за узгој и набавку квалитетно-приплодних коза подноси се у периоду узгоја, односно набавке, а најкасније до 31. августа текуће године.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

На основу члана 142.став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Петрово,   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

I Расписује јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одјељење.

II Задатак комисије за технички преглед је да:

-провјерава потпуност техничке и друге документације за изградњу објекта;

-врши контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења.

III На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, геодетске, саобраћајне, електро и машинске струке која посједују лиценцу за израду/за ревизију техничке документације, или лиценцу за грађење те врсте објеката; као и правна лица са лиценцом за израду или ревизију техничке  документације  или  за  грађење.

IV Потребна документа:

Уз пријаву у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:

1. За физичка лица:

-овјерена фотокопија личне карте,

-овјерена фотокопија дипломе,

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

2. За правна лица:

-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

V На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије годинеу складу са Законом о уређењу простора и грађењу.Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно.Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VI Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања (дневном листу, интернет страници општине Петрово и на огласној табли општине Петрово).

VII Пријаве са потребним документима подносе се у затвореној коверти са назнаком:

„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРИМРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“ -не отварај-,  путем поште на адресу:

Општина Петрово, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Улица Озренских одреда бр.25,  74317 Петрово или непосредно у шалтер-салу општине Петрово.

                

Број:05/1-36-1-44/21

Датум, 20.04.2021.године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА Мира Катанић, дипл.правник