Јавни огласи и обавјештенја

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-91/23 од 24.11.2023.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу:

Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово.

2. Предмет продаје:

Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у обухвату  Регулационог плана Туристичка зона „Калуђерица“ а ради изградње викенд кућа и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.433,00КМ,

2. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.062,00КМ,

3. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.540,00КМ,

4. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 17.279,00КМ.

3. Право учешћа на лицитацији

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.  овог огласа.

4. Начин полагања кауције:

За учешће у поступку лицитације за куповину непокретности из тачке 2. огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.730,00 КМ

Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене:

Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

Купац непокретности из тачке 2.овог огласа, дужан је да плати накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско.

6. Предаја непокретности у посјед:

 Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене.

Купац земљишта из тачке 2. овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из става 2.ове тачке огласа, продавац може тужбом тражит раскидање уговора о купопродаји и купцу извршит поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова и без обрачуна затезних камата.

Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.

Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације:

Лицитација ће бити одржана дана 15. децембра 2023. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:

 Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације:

Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу:

 Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-206/23

Дана, 28.11.2023.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ КОНКУРС

Број: 02-120- 4/23                                                                                         

Дана:16.11 .2023.  године   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 77. ,члана 78. а у вези са чланом 50. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима jединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) Начелник општине Петрово објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање и попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме

1. Секретара Скупштине општине Петрово 1 извршилац

2.Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 1 извршилац

3. Стручни сарадник за послове инфопулта 1 извршилац

4. Стручни сарадник за персоналне и опште послове 1 извршилац

5. Стручни сарадник за друштвене дјелатности и цивилни сектор 1 извршилац.

I. Опис послова

1. Секретар Скупштине општине врши административно-техничке послове за  потребе Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику, потпредсједнку Скупштине, одборницима и радним тијелима Скупштине и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.

2. Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за законитост рада одјељења, те обавља и друге послове из своје надлежности утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Петрово. 

3. Опис послова  за позиције  3, 4 и 5.утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе  општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18, 4/18,1/20,5/20, 10/20,6/21,12/21,7/22,9/22,15/22,12/23 и 14/23).

II. Мандат

Секретар Скупштине општине и начелнк одјељења бирају се и именују на вријеме трајања мандата Скупштине општине конституисане накона Локалних избора у БиХ 2020. године.

III. Статус

Секретар Скупштине општине и начелник одјељења имају статус службеника на руководећим радним мјестима јединице локалне самоуправе.

IV. Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

6.да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања конкурса,

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V. Посебни услови:

За позицију под редним бројем 1. – Завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару;

За позицију под редним број 2. – Завршен четворогодишњи студиј правног или економског смјера, друштвеног, техничког или други факултет природног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару;

За позицију под редним бројем 3: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 4: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 5: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање шест мјесеци радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару .

VI. Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником:

1. за испуњавање општих услова кандидати су дужни приложити:

а) фото-копију личне карте или пасоша,

б) извод из МКР,

в) увјерење о држављанству,

г) изјаву о испуњавању услова из подтачки. 4, 5, 6 и 7 тачке IV конкурса,

2. за испуњавање посебних услова кандидати су дужни приложити:

а) фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно ако нема положен стручни испит изјаву којом се обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

в) исправу о доказивању радног искуства (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

г) доказ о познавању рада на рачунару.

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником.        

Пријава на Јавни конкурс за позиције 3, 4 и 5. подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе општине Петрово.            

VII. Поступак избора

Након спроведеног изборног поступка, прворангирани кандидати на оглашеним позицијама, дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији:  увјерење о држављанству РС или БиХ, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци), овјерену изјаву о испуњености услова из подтачки 4, 6 и 7  тачке IV. конкурса, увјерење о општој здравственој способности.

Изборни поступак за оглашену позицију 1. спроводиће Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине.

Изборни поступак за оглашене позиције 2, спроводиће Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Петрово.

Изборни поступак за оглашене позиције 3,4 и 5.спроводиће Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме Општинске управе општине Петрово.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор обавиће се усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, рачунајући од задњег објављивања. Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу  „Блиц“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“ и интернет страници општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник  Зоран Стјепановић  телефон 053/262-704.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште, на адресу Општинска управа Петрово, Озренских одреда број 25. 74317 Петрово, са назнаком оглашене позиције на коју се конкурише.

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                            Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е о расправи о приједлогу Одлуке о дугорочном кредитном задужењу

На основу члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) Начелник општине Петрово обавјештава грађане општине Петрово да ће се на сједници Скупштине општине, која ће бити одржана 04.10.2023. године са почетком у 10 часова,  расправљати о приједлогу Одлуке о дугорочном кредитном  задужењу општине Петрово. 

 

      

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ДЕМОБИЛИСАНЕ БОРЦЕ ВРС

Одјељење за општу управу Општине Петрово обавјештава демобилисане борце Војске Републике Српске старости преко 45 година, категорисане као борци од прве до седме категорије, да у канцеларији број 69 у згради општине могу поднијети захтјев за остваривање права на јединствени (мјесечни) борачки додатак.

Образац захтјева може се преузети на Инфо пулту у згради Општине. Уз попуњен образац захтјева неопходно је доставити копију личне карте, копију текућег рачуна (за они који имају отворен рачун) и Рјешење о категоризацији.

Захтјев НЕ ПОДНОСЕ демобилисни борци старији од 60 година који су већ остварили право на мјесечни борачки додатак.

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-65/23 од 31.08.2023.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у обухвату  Регулационог плана Туристичка зона „Калуђерица“ а ради изградње викенд кућа и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.433,00КМ,

2. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.062,00КМ,

3. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.540,00КМ,

4. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.894,50КМ,

5. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.265,50КМ,

6. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 17.279,00КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа. Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.  овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације за куповину непокретности из тачке 2. огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.730,00 КМ. Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. Купац непокретности из тачке 2.овог огласа, дужан је да плати накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско.

6. Предаја непокретности у посјед:  Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта из тачке 2. овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из става 2.ове тачке огласа, продавац може тужбом тражит раскидање уговора о купопродаји и купцу извршит поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова и без обрачуна затезних камата. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке. Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 22. септембра 2023. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу:

Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-152/23

Дана 01.09.2023.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЗГАЈИВАЧЕ ОВАЦА И КОЗА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава узгајиваче оваца и коза са подручја општине да најкасније до 31. августа могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.


ЗА УЗГАЈИВАЧЕ ОВАЦА:


Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за узгој квалитетно-приплодних оваца имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 50 оваца. Основно стадо чине женска грла која су дала потомство.
Право на премију за узгој квалитетно-приплодних оваца корисници подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја уз који прилажу:

 • копију личне карте пољопривредног произвођача;
 • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
 • обрачун премије Образац 3, прилог правилника;
 • потврда о обиљежавању животиња;
 • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из прилога правилника да предметно грло за које се остварују подстицаји неће отуђити најмање двије године, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
  Премија за узгој и набавку квалитетно-приплодних оваца износи до 5,00 КМ по грлу. Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 500,00 КМ.

ЗА УЗГАЈИВАЧЕ КОЗА:


Право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање 10 коза и/или који су извршили набавку квалитетно-приплодних коза (двизица и јарица). Основно стадо чине женска грла која су дала потомство и јарчеви осјеменитељи.
Право на премију за узгој квалитетно-приплодних коза корисници подстицаја остварују на основу захтјева (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) који подносе Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја уз који прилажу:

 • копију личне карте пољопривредног произвођача;
 • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача;
 • обрачун премије Образац 3, прилог правилника;
 • потврда о обиљежавању животиња;
 • овјерену изјаву на Обрасцу 2а. из Прилога правилника да предметно грло за које се остварују подстицаји неће отуђити најмање двије године, изузев због здравствених и репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
  Премија за узгој и набавку квалитетно-приплодних коза износи до 20,00 КМ по грлу. Максимални износ премије који корисник подстицаја може остварити за набавку квалитетно-приплодних грла у обрачунском периоду је 1.000,00 КМ.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКA

ОПШТИНА ПЕТРОВО

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                 

ПЕТРОВО

Број:05/1-36-1-215/23

Датум, 17.07.2023.године

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Петрово,   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

I. Расписује јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одјељење.

II. Задатак комисије за технички преглед је да:

-провјерава потпуност техничке и друге документације за изградњу објекта;

-врши контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења.

III. На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, геодетске, саобраћајне, електро и машинске струке која посједују лиценцу за израду или ревизију техничке документације, или лиценцу за извођење радова који су предмет техничког прегледа, као и правна лица са лиценцом за израду или ревизију техничке  документације  или  за  грађење.

IV. Потребна документа:

Уз пријаву у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:

1. За физичка лица

-овјерена фотокопија личне карте,

-овјерена фотокопија дипломе,

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

2. За правна лица

-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

-Списак свих запослених лица уз  комплетну документацију конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у Комисију за технички преглед у складу са Правилником.  

V. Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања (дневном листу, интернет страници општине Петрово и на огласној табли општине Петрово).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI. Пријаве са потребним документима подносе се у затвореној коверти са назнаком:

„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРИМРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“

-не отварај-

путем поште на адресу:

Општина Петрово, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Улица Озренских одреда бр.25,  74317 Петрово

или непосредно у шалтер-салу општине Петрово.

Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VII. На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије године у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА Мира Катанић, дипл.правник

ОБАВЈЕШТЕНЈЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ

Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем Општинске управе Петрово обавјештава пчеларе са подручја општине да најкасније до 31. јула текуће године могу поднијети захтјев за подстицајна средства из буџета општине.


Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде дефинисано је да право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који посједују најмање 20 кошница, односно пчелињих друштава.

За остваривање права на подстицај неопходно је да пчелари поднесу захтјев на прописаном обрасцу (образац захтјева може се преузети у канцеларији број 68 у згради Општинске управе) Одсјеку за стратешко планирање и управљање развојем, надлежном за обрачун подстицаја, уз који прилажу:

 • копију личне карте пољопривредног произвођача,
 • копију текућег рачуна пољопривредног произвођача,
 • доказ о евиденцији пчелара и пчелињих друштава у МПШВ.

Премија за узгој пчела износи 5,00 КМ по кошници. Максималан износ премије који корисник подстицаја може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години износи 500,00 КМ.

Ј А В Н И О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 0/12) и Одлуке о продаји непокретности у Туристичкој зони „Калуђерица“, број 01-022-53/23 од 30.06.2023.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у обухвату  Регулационог плана Туристичка зона „Калуђерица“ а ради изградње викенд кућа и то:

 1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 11.433,00КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.339,50КМ,

3. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.876,00КМ,

4. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.062,00КМ,

5. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 15.540,00КМ,

6. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 12.894,50КМ,

7. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.265,50КМ,

8. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1, по почетној продајној цијени 12.302,50КМ,

9. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјечина, власништво општине Петрово 1/1,по почетној продајној цијени 17.279,00КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа. Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2.   овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације за куповину непокретности из тачке 2. огласа учесници у поступку су дужни положити на име кауције износ од 1.730,00 КМ. Кауција се уплаћује на пословни рачун  Општине Петрово, број  572-526-00000026-04 отворен код МФ банке ад Бањa Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац. Купац непокретности из тачке 2.овог огласа, дужан је да плати накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско.

6. Предаја непокретности у посјед:  Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта из тачке 2. овог огласа као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из става 2.ове тачке огласа, продавац може тужбом тражит раскидање уговора о купопродаји и купцу извршит поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова и без обрачуна затезних камата. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке. Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 21.јула 2023. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се до почетка одржавања лицитације на адресу:  Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово. О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације.

Број 02-014-2-123/23

Дана,03.07.2023.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.