КОНКУРСИ

ЈАВНИ КОНКУРС

Број: 02-120- 4/23                                                                                         

Дана:16.11 .2023.  године   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 77. ,члана 78. а у вези са чланом 50. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима jединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број: 8/17) Начелник општине Петрово објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање и попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме

1. Секретара Скупштине општине Петрово 1 извршилац

2.Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 1 извршилац

3. Стручни сарадник за послове инфопулта 1 извршилац

4. Стручни сарадник за персоналне и опште послове 1 извршилац

5. Стручни сарадник за друштвене дјелатности и цивилни сектор 1 извршилац.

I. Опис послова

1. Секретар Скупштине општине врши административно-техничке послове за  потребе Скупштине општине, пружа стручну помоћ предсједнику, потпредсједнку Скупштине, одборницима и радним тијелима Скупштине и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.

2. Начелник одјељења руководи радом одјељења, одговара за законитост рада одјељења, те обавља и друге послове из своје надлежности утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Петрово. 

3. Опис послова  за позиције  3, 4 и 5.утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе  општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 11/17, 3/18, 4/18,1/20,5/20, 10/20,6/21,12/21,7/22,9/22,15/22,12/23 и 14/23).

II. Мандат

Секретар Скупштине општине и начелнк одјељења бирају се и именују на вријеме трајања мандата Скупштине општине конституисане накона Локалних избора у БиХ 2020. године.

III. Статус

Секретар Скупштине општине и начелник одјељења имају статус службеника на руководећим радним мјестима јединице локалне самоуправе.

IV. Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

6.да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти БиХ три године прије објављивања конкурса,

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

V. Посебни услови:

За позицију под редним бројем 1. – Завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару;

За позицију под редним број 2. – Завршен четворогодишњи студиј правног или економског смјера, друштвеног, техничког или други факултет природног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕСTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару;

За позицију под редним бројем 3: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 4: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање једна година радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару и намјенских програма из дјелокруга рада.

За позицију под редним бројем 5: средња стручна спрема у четворогодишњем трајању,управна,економска или гимназија, најмање шест мјесеци радног искуства  у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару .

VI. Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником:

1. за испуњавање општих услова кандидати су дужни приложити:

а) фото-копију личне карте или пасоша,

б) извод из МКР,

в) увјерење о држављанству,

г) изјаву о испуњавању услова из подтачки. 4, 5, 6 и 7 тачке IV конкурса,

2. за испуњавање посебних услова кандидати су дужни приложити:

а) фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно ако нема положен стручни испит изјаву којом се обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

в) исправу о доказивању радног искуства (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

г) доказ о познавању рада на рачунару.

Приликом подношења пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова прописаних законом и правилником.        

Пријава на Јавни конкурс за позиције 3, 4 и 5. подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а може се преузети и на инфо-пулту Општинске управе општине Петрово.            

VII. Поступак избора

Након спроведеног изборног поступка, прворангирани кандидати на оглашеним позицијама, дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији:  увјерење о држављанству РС или БиХ, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци), овјерену изјаву о испуњености услова из подтачки 4, 6 и 7  тачке IV. конкурса, увјерење о општој здравственој способности.

Изборни поступак за оглашену позицију 1. спроводиће Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине.

Изборни поступак за оглашене позиције 2, спроводиће Комисија за спровођење поступка за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе општине Петрово.

Изборни поступак за оглашене позиције 3,4 и 5.спроводиће Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме Општинске управе општине Петрово.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор обавиће се усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, рачунајући од задњег објављивања. Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу  „Блиц“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“ и интернет страници општине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник  Зоран Стјепановић  телефон 053/262-704.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште, на адресу Општинска управа Петрово, Озренских одреда број 25. 74317 Петрово, са назнаком оглашене позиције на коју се конкурише.

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                            Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРПСКA

ОПШТИНА ПЕТРОВО

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                                 

ПЕТРОВО

Број:05/1-36-1-215/23

Датум, 17.07.2023.године

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Петрово,   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

I. Расписује јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одјељење.

II. Задатак комисије за технички преглед је да:

-провјерава потпуност техничке и друге документације за изградњу објекта;

-врши контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења.

III. На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, геодетске, саобраћајне, електро и машинске струке која посједују лиценцу за израду или ревизију техничке документације, или лиценцу за извођење радова који су предмет техничког прегледа, као и правна лица са лиценцом за израду или ревизију техничке  документације  или  за  грађење.

IV. Потребна документа:

Уз пријаву у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:

1. За физичка лица

-овјерена фотокопија личне карте,

-овјерена фотокопија дипломе,

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

2. За правна лица

-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

-Списак свих запослених лица уз  комплетну документацију конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у Комисију за технички преглед у складу са Правилником.  

V. Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања (дневном листу, интернет страници општине Петрово и на огласној табли општине Петрово).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI. Пријаве са потребним документима подносе се у затвореној коверти са назнаком:

„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРИМРАЊЕ ЛИСТЕ СТРУЧНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“

-не отварај-

путем поште на адресу:

Општина Петрово, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

Улица Озренских одреда бр.25,  74317 Петрово

или непосредно у шалтер-салу општине Петрово.

Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VII. На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије године у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА Мира Катанић, дипл.правник

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

                                      

На основу члана 59 .Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 5. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2021. години  (број: 01-022-8/22 од 07.03.2022.године) , Начелник општине Петрово расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

I – ОПИС  СТИПЕНДИЈА  И ЗАНИМАЊА

Општина Петрово расписује конкурс за додјелу студентских стипендија у 2022. години за десет ( 10) нових редовних студената које ће се исплаћивати у  десет (10) једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

Шест ( 6) стипендија ће се додијелити за следеће врсте занимања и година студија:

  1. Електро-технички факултет,  смјер: рачунарство, информатика и рачунарско инжењерство,  прва, друга или трећа година, 1 (један) студент;
  2. Архитектонско –грађевински факултет, смјер грађевинарство, прва година, 1 ( један) студент;
  3. Факултет физичког васпитања и спорта, смјер наставнички, прва година, 1 ( један) студент;
  4. Правни факултет, прва година, 1 ( један) студент;
  5. Медицински факултет, смјер сестринство,  прва година, 1 (један) студент;
  6. Саобраћајни факултет, смјер логистика, прва година, 1 (један) студент.

 Четири (4 ) стипендије биће додијељене  без обзира на врсту занимања и годину студија.

II- ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:

      а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;

      б) да први пут уписују одређену годину студија;

      в) да имају пребивалиште на територији општине Петрово;

      г) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

        Критеријуми за утврђивање ранг листе и додјелу стипендија су:

      – остварени просјек оцјена на претходној студијској години односно школској години,

      – уписана година студија,

      – дефицитарна занимања,

      – социјални статус и број чланова домаћинстава и

      – признања остварена на такмичењима и друга остварена признања.

Бодовање и рангирање пријава ће се вршиту у складу са Правилником о додјели студентских стипендија („Службени гласник општине Петрово“, број: 15/08 и 1/15).

III- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс, која се може преузети на инфопулту општине  и интернет страници општине Петрово, потребно је доставити сљедећа документа:

  1. Увјерење о пребивалишту-CIPS;

 2. Увјерење о држављанству;

3. Увјерење о упису године студија;

 4. Увјерење о просјеку оцјена на факултету;

 5. Диплому-свједочанства о завршној средњој школи са просјеком оцјена( студенти 1. године );

 6. Изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања;

 7. Кућну листу;

 8. Потврду да се незапослени члан домаћинства налази на евиденцији Завода за запошљавање;

 9. Потврду о примањима чланова домаћинства за последња три мјесеца;

10. Потврду о статусу породице погинулог борца ВРС;

11. Потврду о признавању статуса дјетета РВИ;

12. Потврду да је породица у статусу социјалних потреба;

13. Потврду о статусу демобилисаног борца члана породичног домаћинства;

14. Доказе о ствареним наградама и признањима.

IV- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Еуроблиц“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Службеник за давање додатних објашњења је Зоран Стјепановић, телефон 053/262-704.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу општина Петрово 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за провођење поступка додјеле стипендија“. Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Еуроблиц“, огласној табли Општинске управе и на интернет страници општине Петрово.

К О Н К У Р С за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 1. Одлуке о расписивању конкурса за додјелу стана у закуп, број 02-014-1-181/19 од 21.05.2019.године, Начелник општине расписује

К О Н К У Р С
за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп

1.Расписује се конкурс за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп на којима право распологања има општина Петрово и то:
а) Једнособан стан у МЗ Сочковац, засеок Циглана Центар, број стана 18 Ђ, површине 37,21m2 који се налази у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број 1391/10, уписана у Лист непокретности, број 4/1 к.о. Сочковац и
б) Двособан стан у МЗ Петрово у улици „Колона 15. мај“, број стана 17/1, приземно лијево, површине 50,40m2 који се налази у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број 3824/1, уписаној у ПЛ број 79/18 к.о.Петрово.

2.Листа приоритета за додјелу станова у закуп утврђује се на основу следећих критерија:
1. статус лица које је било корисник стана у државној својини у саставу ратом уништене зграде,
2. стамбена ситуација,
3. статус члана породице погинулог борца,
4. статус ратног војног инвалида,
5. дужина војног ангажовања у рату,
6. статус цивилне жртве рата,
7. инвалид рада,
8. статус избјеглице и расељеног лица које је стан користило као алтернативни смјештај,
9. статус лица из социјалне категорије,
10. статус избјеглице и расељеног лица које је имало пребивалиште на територији oпштине Петрово на дан 30. април 1991. године, чија имовина је уништена ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и нема други смјештај на располагању,
11. број чланова породичног домаћинства и
12. здравствено стање чланова породичног домаћинства.


3. Уз пријаву на конкурс прилаже се следећа документација:
– увјерење/потврда да је лице користило стан у државној својини у саставу ратом уништене зграде,
– доказ о подстанарском односу или овјерена изјава власника стамбеног објекта гдје подносилац пријаве има пребивалиште или акт о додјели стана на коришћење (за алтернативни и нужни смјештај) или други докази о начину коришћења стамбеног простора,
– рјешење о утврђеном статусу за подносиоца захтјева и чланове домаћинства,
– увјерење о посједовном стању за подносиоца захтјева и његовог брачног друга,
– увјерење о пребивалишту за све чланове породичног домаћинства,
– кућна листа,
-увјерење љекарске комисије о доказивању обољења (карцинома, леукемије, хемодијализа, парализе, дистрофије, тешке душевне болести) подносиоца захтјева или чланова домаћинства,
– копија личне карте за подносиоца захтјева.
Ако подносилац захтјева не достави доказ о стамбеној ситуацији, неће бити рангиран а ако не достави доказ о некој другој чињеници из тачке 2. конкурса неће бити бодован по том основу.
Сва документа се предају у оргиналу или овјерене копије.

4.Право на рјешавање стамбених потреба нема лице које:
– има одговарајући стан у државној својини или стан под закупом у државној својини, властити стан или стамбени објекат услован за становање,
– ако је имао стан у државној својини, па је остао без стана својом кривицом или својом вољом и
– ако је имао у својини породичну кућу или стан који се сматрају одговарајућим, или је такав стан или кућу имао његов брачни друг па су их продали или на други начин својом вољом отуђили.

5.Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли Општинске управе општине Петрово а исти ће бити објављен и на интернет страници општине Петрово.
Пријаве се подносе у пријемној канцеларији Општинске управе општине Петрово или путем поште на адресу Општина Петрово, Озренских одреда број 25, са назнаком Стамбеној комисији.

Број: 02-014-1-114/19
Дана, 23.05.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ КОНКУРС

РЕПУБЛИКА СРПСКA
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНМО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ПЕТРОВО

Број: 05/1-36-1-44/19
Датум, 20.03.2019.године

На основу члана 142.став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Петрово, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА


I. Расписује јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одјељење.

II. Задатак комисије за технички преглед је да:
-провјерава потпуност техничке и друге документације за изградњу објекта;
-врши контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења.

III. На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, геодетске, саобраћајне, електро и машинске струке која посједују лиценцу за израду/ за ревизију техничке документације, или лиценцу за грађење те врсте објеката; као и правна лица са лиценцом за израду или ревизију техничке документације или за грађење.

IV. Потребна документа:
Уз пријаву у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:
1. За физичка лица
-овјерена фотокопија личне карте,
-овјерена фотокопија дипломе,
-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

2. За правна лица
-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица
-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,

V.На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије године у складу са Законом о уређењу простора и грађењу. Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно. Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VI. Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања (дневном листу, интернет страници општине Петрово и на огласној табли општине Петрово)

VII. Пријаве са потребним документима подносе се у затвореној коверти са назнаком:
„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРИМРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“
-не отварај-
путем поште на адресу: Општина Петрово, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Улица Озренских одреда бр.25, 74317 Петрово
или непосредно у шалтер-салу општине Петрово.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА Мира Катанић, дипл.правник

Доставити:
1. Дневном листу
2. Огласна табла општине Петрово
3. Интернет страница општине Петрово
4. Одјељење за просторно уређ. и ст.ком.послове
5. Одјељење за привреду и финансије
6. Архива