ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

На основу члана 142.став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. тачка 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Петрово,   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА, КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА

I Расписује јавни конкурс за формирање листе правних лица којима се могу повјерити послови техничког прегледа објеката и листе физичких лица као појединачних чланова комисије, када комисију формира Одјељење.

II Задатак комисије за технички преглед је да:

-провјерава потпуност техничке и друге документације за изградњу објекта;

-врши контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења.

III На јавни конкурс могу се јавити физичка лица архитектонске, грађевинске, технолошке, геодетске, саобраћајне, електро и машинске струке која посједују лиценцу за израду/за ревизију техничке документације, или лиценцу за грађење те врсте објеката; као и правна лица са лиценцом за израду или ревизију техничке  документације  или  за  грађење.

IV Потребна документа:

Уз пријаву у којој треба навести тачну адресу/сједиште, број телефона, назив пословне банке и трансакционог рачуна, треба приложити сљедећу документацију:

1. За физичка лица:

-овјерена фотокопија личне карте,

-овјерена фотокопија дипломе,

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

2. За правна лица:

-овјерену фотокопију рјешења о регистрацији правног лица

-овјерену фотокопију лиценце/рјешења о овлашћењу за израду/ревизију техничке документације или за извођење радова који су предмет техничког прегледа, издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

V На основу проведеног поступка јавног конкурса, биће формирана Листа стручних правних и физичких лица за послове техничког прегледа објеката на период од двије годинеу складу са Законом о уређењу простора и грађењу.Са утврђене Листе стручних лица вршиће се именовање чланова Комисије за технички преглед објеката за сваки објекат појединачно.Достављена документација уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VI Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у средствима јавног информисања (дневном листу, интернет страници општине Петрово и на огласној табли општине Петрово).

VII Пријаве са потребним документима подносе се у затвореној коверти са назнаком:

„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФОРИМРАЊЕ ЛИСТЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КАО ПОЈЕДИНАЧНИХ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА“ -не отварај-,  путем поште на адресу:

Општина Петрово, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Улица Озренских одреда бр.25,  74317 Петрово или непосредно у шалтер-салу општине Петрово.

                

Број:05/1-36-1-44/21

Датум, 20.04.2021.године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА Мира Катанић, дипл.правник