ЈАВНИ ОГЛАСИ И ОБАВЈЕШТЕЊА

ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ

Kонкурс за стипендирање путем гранта „Ђачки Задужбинар“

Стипендија “Ђачки задужбинар” за 2022. годину

 1. Расписује се конкурс за избор ђака из породица са троје и више дјеце ради додјељивања стипендије „Ђачки Задужбинар“.
 2. Стипендија износи најмање 100 КМ мјесечно по ђаку и намјењена је ђацима који се школују у Републици Српској.
 3. Стипендија се додјељује за период од најмање три мјесеца.
 4. Број стипендија које ће бити додјељене у овом позиву зависиће од расположивх средстава које обезбједи Фондација и Пријатељи породице и не може бити мањи од десет (10).

Услови учешћа на конкурсу

 1. Право учешћа на конкурсу имају ћаци из градова и општина које учествују у пројекту „Пријатељи породице“.
 2. Критеријуми за додјелу стипендије су: успјех ђака у школи (1-7 бодова), успјех ђака у спорту (0-7 бодова), број браће и сестара (2-10 бодова).
 3. Предност на конкурсу ће имати ђаци из породица у потреби и ђаци са потешкоћама.
 4. Пријаве слати на email: info@zaporodicu.org до 15.04.2022. године. У пријави напишите име и презиме дјетета, успјех у школи, успјех у спорту, број браће и сестара и друге информације од значаја. Родитељи чија дјеца буду изабрана ће доказати испуњеност услова

У пријави наведите бар код са Поносне картице РС.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

                                      

На основу члана 59 .Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 5. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2021. години  (број: 01-022-8/22 од 07.03.2022.године) , Начелник општине Петрово расписује

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ

I – ОПИС  СТИПЕНДИЈА  И ЗАНИМАЊА

Општина Петрово расписује конкурс за додјелу студентских стипендија у 2022. години за десет ( 10) нових редовних студената које ће се исплаћивати у  десет (10) једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

Шест ( 6) стипендија ће се додијелити за следеће врсте занимања и година студија:

 1. Електро-технички факултет,  смјер: рачунарство, информатика и рачунарско инжењерство,  прва, друга или трећа година, 1 (један) студент;
 2. Архитектонско –грађевински факултет, смјер грађевинарство, прва година, 1 ( један) студент;
 3. Факултет физичког васпитања и спорта, смјер наставнички, прва година, 1 ( један) студент;
 4. Правни факултет, прва година, 1 ( један) студент;
 5. Медицински факултет, смјер сестринство,  прва година, 1 (један) студент;
 6. Саобраћајни факултет, смјер логистика, прва година, 1 (један) студент.

 Четири (4 ) стипендије биће додијељене  без обзира на врсту занимања и годину студија.

II- ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:

      а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;

      б) да први пут уписују одређену годину студија;

      в) да имају пребивалиште на територији општине Петрово;

      г) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

        Критеријуми за утврђивање ранг листе и додјелу стипендија су:

      – остварени просјек оцјена на претходној студијској години односно школској години,

      – уписана година студија,

      – дефицитарна занимања,

      – социјални статус и број чланова домаћинстава и

      – признања остварена на такмичењима и друга остварена признања.

Бодовање и рангирање пријава ће се вршиту у складу са Правилником о додјели студентских стипендија („Службени гласник општине Петрово“, број: 15/08 и 1/15).

III- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс, која се може преузети на инфопулту општине  и интернет страници општине Петрово, потребно је доставити сљедећа документа:

 1. Увјерење о пребивалишту-CIPS;

 2. Увјерење о држављанству;

3. Увјерење о упису године студија;

 4. Увјерење о просјеку оцјена на факултету;

 5. Диплому-свједочанства о завршној средњој школи са просјеком оцјена( студенти 1. године );

 6. Изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања;

 7. Кућну листу;

 8. Потврду да се незапослени члан домаћинства налази на евиденцији Завода за запошљавање;

 9. Потврду о примањима чланова домаћинства за последња три мјесеца;

10. Потврду о статусу породице погинулог борца ВРС;

11. Потврду о признавању статуса дјетета РВИ;

12. Потврду да је породица у статусу социјалних потреба;

13. Потврду о статусу демобилисаног борца члана породичног домаћинства;

14. Доказе о ствареним наградама и признањима.

IV- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Еуроблиц“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Службеник за давање додатних објашњења је Зоран Стјепановић, телефон 053/262-704.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу општина Петрово 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за провођење поступка додјеле стипендија“. Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Еуроблиц“, огласној табли Општинске управе и на интернет страници општине Петрово.

ЈАВНИ ОГЛАС o продаји некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-11/22 од 07.03.2022.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С о продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продају се непокретности-неизграђено грађевинско земљиште  у  „Туристичкој зони Калуђерица“  означено са к.ч. број број 1574/71 Градишник, пашњак 3. класе, површине 1.515m2  и к.ч. број број 1574/72 Градишник, пашњак 3. класе, површине 19.642m2  уписане у Лист непокретности број 1/8 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 161.639,48КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције       износ од 16.163,94КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед:  Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да до краја 2024.године, уложи средства у износу од најмање 500.000,00КМ на име уређења и изградње објеката у складу са планским документом-Регулационим планом Туристичка зона „Калуђерица“ („Службени гласник општине Петрово“, број 9/10). Ако купац  до краја 2024.године не изврши улагања у износу од најмање 500.000,00КМ, продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације: Лицитација ће бити одржана дана 28. марта 2022. године у 11,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број: 02-014-2-41/22                                                            

Дана: 09.03.2022. године                                                    

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

Ј А В Н И О Г Л А С О продаји некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16,36/19 и 61/21), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 и 107/19), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-50/19 од 24.09.2019.године,  Начелник општине Петрово расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  некретнина путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје:  Продају се некретнине  у  „Туристичкој зони Калуђерица“ у Мјесној заједници Калуђерица и то:

1. Катастарска честица број 1574/49 Градишник, пашњак 3. класе, површине 618m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.356,52КМ,

2. Катастарска честица број 1574/50 Градишник, пашњак 3. класе, површине 667m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.098,38КМ,

3. Катастарска честица број 1574/51 Градишник, пашњак 3. класе, површине 598m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.053,72КМ,

4. Катастарска честица број 1574/57 Градишник, пашњак 3. класе, површине 621m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.401,94КМ,

5. Катастарска честица број 1574/58 Градишник, пашњак 3. класе, површине 696m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.537,44КМ,

6. Катастарска честица број 1574/59 Градишник, пашњак 3. класе, површине 652m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 9.871,28КМ,

7. Катастарска честица број 1574/60 Градишник, пашњак 3. класе, површине 840m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 12.717,60КМ,

8. Катастарска честица број 1574/62 Градишник, пашњак 3. класе, површине 697m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.552,58КМ,

9. Катастарска честица број 1574/63 Градишник, пашњак 3. класе, површине 663m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.037,82КМ,

10. Катастарска честица број 1574/64 Градишник, пашњак 3. класе, површине 665m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.068,10КМ,

11. Катастарска честица број 1574/65 Градишник, пашњак 3. класе, површине 934m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 14.140,76КМ,

12. Катастарска честица број 1574/67 Градишник, пашњак 3. класе, површине 535m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 8.099,90КМ

13. Катастарска честица број 1574/68 Градишник, пашњак 3. класе, површине 668m2 уписана у Лист непокретности број 1/1 к.о. Порјачина, по почетној продајној цијени 10.113,52КМ.

3. Право учешћа на лицитацији: Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију  текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.Исто правно или физичко лице путем јавног надметања (лицитације) може купити само једну непокретност из тачке 2. овог огласа.

4. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције       износ од 1.414,10КМ  на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну  цијену губи право на поврат положене кауције.

5. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји. Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

6. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор дужан је да:

а) у року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине прибави одобрење за грађење,

б) у року од двије године од закључивања уговора о куповини некретнине изгради објекат завршно са кровопокривачким радовима,

в) у року од три године од закључивања уговора о куповини некретнине прибави употребну дозволу за изграђени објекат.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке а) овог огласа, продавац ће раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену  непокретност.

Ако купац не изврши радњу из тачке 6. став 2.под тачке б) и в) овог огласа, продавац може једнострано раскинути уговор о купопродаји и купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност, увећану за вриједност изведених радова. Вриједност изведених радова утврђује овлаштени  вјештак грађевинске струке.

Купац нема право прометовања и оптерећења непокретности до завршетка радова на изградњи објекта завршно са кровопокривачким радовима.

7. Дан и мјесто одржавања лицитације:  Лицитација ће бити одржана дана 17.јануара 2022. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

8. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности:  Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе  општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

9. Орган који проводи поступак лицитације:  Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

10. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за  располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне  самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

11. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу:  Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда  број 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2- 250/21

Дана,17.12.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.

ЈАВНИ ОГЛАС o продаји непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чланa 1. Одлуке о продаји непокретности, број 01-022-84/21 од 23.11.2021.године,  Начелник општине Петрово расписује                            

Ј А В Н И   О Г Л А С О продаји  непокретности путем усменог јавног надметања- лицитације

1. Подаци о продавцу: Општина Петрово, улица „Озренских одреда“ број 25. Петрово

2. Предмет продаје: Продаје се непокретност-неизграђено грађевинско земљишта у Пословној зони Сочковац, означено  са к.ч. број 1018/3 Сочковац, кућа, површине 14 m2 ,Сочковац, њиве 3 класе, површине 948 m2 и Сочковац, остало неплодно земљиште, површине 863 m2 уписаног у Посједовни лист број 55/8 к.о. Сочковац  посјед општине Петрово са дијелом 1/1 што по старом премјеру одговара  дијелу парцеле број 477/1 Ораница Полигон површине 5377 m2  и дијелу парцеле број 477/2 Зграда НПП  површине 14m2 уписане у з.к. уложак број 351 к.о.Сочковац државна својина.

3. Почетна продајна цијена: Почетна продајна цијена непокретности износи 22.114,00 КМ.

4. Право учешћа на лицитацији Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама и уплате кауцију.Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), овјерену пуномоћ, уколико учесник лицитације има пуномоћника и копију   текућег рачуна. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

5. Начин полагања кауције: За учешће у поступку лицитације учесници у поступку су дужни положити на име кауције  износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности на пословни рачун  Општине Петрово, број 562-005-00000029-66, отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Учесник лицитације који након закључења лицитације одустане од куповине непокретности или у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену  губи право на поврат положене кауције.

6. Начин и услови плаћања куповне цијене: Учесник лицитације који се изабере као најбољи понуђач, обавезан је уплатити остатак дуга од продајне цијене у року од 15 дана од дана закључивања уговора о купопродаји.  Трошкове израде нотарске исправе сноси купац.

7. Предаја непокретности у посјед: Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се записнички у року од 5 дана од дана исплате продајне цијене. Купац земљишта, као будући инвеститор, дужан је:

А). У року од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, изградити пословни објекат у складу са планским документом-Регулационим планом „Пословна зона Сочковац“(„Службени гласник општине Петрово“, број 5/09 и 4/17) и почети са радом,

Б). Да у периоду од годину дана од закључивања уговора о куповини некретнине, запосли у стални радни однос најмање три радника са подручја општине Петрово и задржи их у радном односу најмање три године.

Ако купац, као инвеститор не испуни обавезе из тачке 7. подтачке А) и Б)овог огласа у назначеном року продавац може тужбом тражити раскидање уговора и брисање уписа у јавним евиденцијама.У случају раскида уговора продавац ће купцу извршити поврат средстава која је исплатио продавцу за купљену непокретност без увећања вриједности изведених радова и без обрачуна затезних камата.

8. Дан и мјесто одржавања лицитације:  Лицитација ће бити одржана дана 16.12.2021. године у 09,00 часова у згради општине  Петрово.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности: Сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у присуству службеника Општинске управе општине Петрово.Увид у документацију се може вршити сваки радни дан од 07,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Петрово.

10. Орган који проводи поступак лицитације: Комисија за провођење јавног надметања-лицитације за продају непокретности.

11. Начин провођења поступка лицитације: Лицитација се проводи у складу са Правилником  о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12).

12. Пријаве за лицитацију достављају се на адресу: Општина Петрово, Комисија за провођење јавног надметања-лицитације, Озренских одреда 25. 74317 Петрово.

Број 02-014-2-238/21

Дана,26.11.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Озрен Петковић, дипл.инж.пољ.