Стратегија развоја општине Петрово 2021-2027 – нацрт документа

Број: 01-013.2-3/21

Датум: 15.02.2021. године

На основу члана 39. став 2. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 ), члана 38. став 2. тачке 5. а у вези са чланом 146. став 1. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања нацрта Стратегије развоја општине Петзрово за период 2021-2027. године, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 15.02.2021. године, донијела је:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1. Скупштина општине Петрово усваја нацрт Стратегије развоја општине Петзрово за период 2021-2027. године.

Члан 2. Нацрт Стратегије развоја општине Петзрово за период 2021-2027. године. упућује се на јавну расправу, јер се овим актом планирају мјере и активности од посебног значаја за  грађане општине о којима је потребно да се консултују заинтересовани органи, организације, удружења и грађани на подручју општине. Јавна расправа  ће трајати пет дана од дана објављивања нацрта  акта из става 1. овог члана на интернет страници и огласној табли општине Петрово.

Члан 3. Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, грађане, орга-низације, удружења грађана и институције дана 18.02.2021. године са почетком у 13,00 часова у ресторану општине (Цедам)  у Петрову.

Члан 4. Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на нацрт  Стратегије развоја општине Петрово за период 2021-2027. године могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail nacelnik@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5. Јавну расправу ће организовати и провести Општинска управа Петрово.

Члан 6. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ др Зоран Благојевић

                                                                                         

Достављено:

  1. Спис Скупштине,                                                                                       
  2. Одјељење за општу управу,
  3. Одјељење за привреду и финансије,
  4. Одјељење за просторно уређење и стам.-ком. послове,
  5. Службени гласник општине,
  6. Огласна табла,
  7. Архива.

https://petrovo.ba/wp-content/uploads/2021/01/0.-A1_Strategija-razvoja-opstine-Petrovo-clean_21012021_prijedlog_ORT_za-SO_final-21012021.pdf