Конкурси

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2021. ГОДИНИ

                     

Број: 02 -67- 1 /21

Дана:15.03 .2021. године                                         

На основу члана 59 .Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 74. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“, број: 8/17) и члана 5. Одлуке о стипендирању редовних студената у 2021. години  („Службени гласник општине Петрово“, број:4/21) , Начелник општине Петрово расписује

                                                      КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

                                           РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА У 2021. ГОДИНИ

I – ОПИС  СТИПЕНДИЈА  И ЗАНИМАЊА

Општина Петрово расписује конкурс за додјелу студентских стипендија у 2021. години за          четири ( 4 ) нова редовна студената које ће се исплаћивати у  десет (10) једнаких мјесечних рата у износу од 100,00 КМ.

У 2021. години додијелиће се четири ( 4 ) нове стипендије за сљедећа занимања:

  1. Архитектонско – грађевински и геодетски факултет,  смјер геодезија ,  прва година , 1 (један) студент,
  •  Природно-математички факултет, општи смјер, математика и  информатика,  прва година,   1 ( један) студент,
  • Правни факултет, општи смјер, прва година, 1 ( један) студент,
  • Факултет техничких наука,смјер рачунарство и аутоматика, друга година,1 ( један) студент.

II- ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ

За додјелу стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:

      а) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

      б) да први пут уписују одређену годину студија,

      в) да имају пребивалиште на територији општине Петрово,

      г) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања

        Критеријуми за утврђивање ранг листе и додјелу стипендија су:

      – остварени просјек оцјена на претходној студијској години односно школској години,

      – уписана година студија,

      – дефицитарна занимања,

      – социјални статус и број чланова домаћинстава и

      – признања остварена на такмичењима и друга остварена признања.

III- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс , која се може преузети на инфопулту општине ,потребно је доставити сљедећа документа:

  1.Увјерење о пребивалишту-CIPS,

  2.Увјерење о упису године студија,

  3.Увјерење о просјеку оцјена на факултету,

  4.Диплому о завршној средњој школи са просјеком оцјена( студенти 1. године ),

  5. Изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,

  6.Кућну листу,

  7.Потврду да се незапослени члан домаћинства налази на евиденцији Завода за запошљавање,

  8.Потврду о примањима чланова домаћинства за последња три мјесеца,

  9.Потврду о статусу породице погинулог борца ВРС,

10. Потврду о признавању статуса дјетета РВИ,

11.Потврду да је породица у статусу социјалних потреба,

12.Потврду о статусу демобилисаног борца члана породичног домаћинства,

13.Доказе о ствареним наградама и признањима.

IV- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ

  Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Еуроблиц“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Службеник за давање додатних објашњења је Зоран Стјепановић,телефон 053/262-704.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште у затвореној коверти, на адресу општина Петрово 74317 Петрово са назнаком: „Комисија за провођење поступка додјеле стипендија“.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Еуроблиц“, огласној табли Општинске управе и на интернет страници општине Петрово.

                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                        Озрен Петковић дипл.инж.пољ.

Достављено:

1. „Еуроблиц“

2. Одјељење за општу управу

3. Огласна табла Општинске управе

4. Интернет страница општине Петрово

5. Архива.

К О Н К У Р С за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 1. Одлуке о расписивању конкурса за додјелу стана у закуп, број 02-014-1-181/19 од 21.05.2019.године, Начелник општине расписује

К О Н К У Р С
за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп

1.Расписује се конкурс за рјешавање стамбених потреба додјелом станова у закуп на којима право распологања има општина Петрово и то:
а) Једнособан стан у МЗ Сочковац, засеок Циглана Центар, број стана 18 Ђ, површине 37,21m2 који се налази у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број 1391/10, уписана у Лист непокретности, број 4/1 к.о. Сочковац и
б) Двособан стан у МЗ Петрово у улици „Колона 15. мај“, број стана 17/1, приземно лијево, површине 50,40m2 који се налази у стамбеној згради изграђеној на к.ч. број 3824/1, уписаној у ПЛ број 79/18 к.о.Петрово.

(више…)