ИЗДАТА НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОЈ ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРОЉЕТНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ

У циљу заштите становништва и јавно здравственог интереса од појаве и ширења заразних болести и фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, начелник општине донио је наредбу о вршењу обавезне  опште систематске прољетне дератизације на подручју општине Петрово  у 2022. години.

Како је прописано наредбом, општом прољетном дератизацијом биће обухваћени сви објекти, јавни и приватни, као и јавне површине  на подручју општине Петрово, а дератизацију ће извршити овлаштенo лице (здравствена установа или друго правно лице), које испуњава прописане услове у погледу кадра, простора и опреме.

Трошкове услуга опште прољетне дератизације сносе:

-За канализациону мрежу, депоније и јавне површине предузећа која њима управљају;

-За водотоке, дивља одлагалишта отпада, образовне и социјалне установе, као и објекте јавних институција сноси Општина;

-За пословне и помоћне просторије предузећа, трговинских, угоститељских и занатских радњи а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница, лица која обављају пословну дјелатност;

-За стамбене и пословне објекте, подруме, таване и складишта, те дворишта наведених објеката заједнице етажних власника;

-За породичне куће (домаћинства) и приватне посједе власници;

-За жељезничке и аутобуске станице и средства јавног превоза сносе правна лица која њима управљају;

-За сва друга мјеста и/или објекте на којима постоји оправдан разлог за примјену дератизације сносе власници.

Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава  извођача и да пруже помоћ приликом спровођења опште  прољетне дератизације а извођач је обавезан предузимати све мјере заштите здравља  извођача, грађана и корисних животиња, животне и радне средине, уз обавезу на кориштење законом дозвољених препарата за дератизацију који су у употреби у Републици Српској.

Надзор над спровођењем опште прољетне дератизације од стране извођача, вршит ће  надлежна инспекција општине Петрово а против правних и физичких лица која не поступе по Наредби, примјенит ће се мјере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.