ЗАКЉУЧАК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 31.под ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 2. тачка 2. Статута општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“ број:8/17), члана 2. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Петрово“, број: 7/17), а након разматрања Нацрта  буџета општине Петрово за 2023. годину, Скупштина општине Петрово на сједници одржаној дана 30.11.2022. године донијела је:

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

Скупштина општине Петрово сматра да је Нацрт  буџета општине Петрово за 2023. годину, број: 02-014-1-279/22 од 01.11.2022. године добар полазни основ за израду приједлога овог документа и прихвата га.

Члан 2.

Нацрт  буџета општине Петрово за 2023. годину упућује се на јавну расправу, која ће трајати 3 дана од дана објављивања Нацрта буџета општине Петрово за 2023. годину на интернет страници и огласној табли општине Петрово.

Члан 3.

Јавна расправа се организује истовремено за све мјесне заједнице, буџетске кориснике и институције дана 06.12.2022. године са почетком у 16 часова у ресторану општине (Цедам) у Петрову.

Члан 4.

Органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани своје примједбе, сугестије, коментаре и приједлоге на Нацрт буџета општине Петрово за 2023. годину могу дати: писменим поднеском достављеним путем поште или непосредно у згради општине, путем е-mail : trezor@petrovo.ba и непосредно на јавној расправи.

Члан 5.

Јавну расправу ће организовати и провести Начелник општине Петрово.

Члан 6.

Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Петрово“.

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  др Зоран Благојевић

Број: 01-013.2-13/22

Датум: 30.11.2022. године